Mateřská škola Elišky Přemyslovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem řešení mé diplomové práce je návrh a novostavby mateřské školy a vypracování dokumentace pro provedení stavby. Stavba je situována v jihozápadní části města Brna, v městské části Brno-Starý Lískovec. Stavba je osazena do mírně svažitého terénu. Budova má dvě nadzemní podlaží a suterén, vzniklý částečným podsklepením objektu. Objekt je charakterizován dvěma křídly, navržených do pravého úhlu a decentně probarvenou fasádou. Objekt obsahuje dvě třídy mateřské školy o kapacitě 48 dětí s provozním zázemím, veřejně pronajímatelnou část, administrativní provoz školy a technické provozy objektu. První nadzemní podlaží obsahuje dvě oddělené třídy mateřské školy, každá s návrhem 24 dětí, zázemí vychovatelek, sklad hraček a kuchyň. Kuchyň je navržena bez přípravy pokrmu, s dovozem jídel externí firmou. Každá třída mateřské školy má vlastní vstup. V druhém nadzemním podlaží se nachází pronajímatelný prostor obsahující učebnu, dílnu, společenskou místnost a terasu. Dále se nachází vedlejší a administrativní místnosti pro provoz mateřské školy, izolační místnost, pohybovou hernu a ředitelnu. Budova je navržena v nízkoenergetickém standartu, jako budova s téměř nulovou spotřebou tepla (nZEB). Budova je navržena pro užívání osobami s omezenou možnosti pohybu a orientace. V objektu je navržen výtah. Konstrukčním řešením je zděný stěnový objekt z cihelných bloků a kontaktním zateplením. Stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové desky. Objekt je založen na pásech z prostého betonu a je zastřešen jednoplášťovou, zelenou, plochou střechou s vrstvou extenzivní zeleně
The subject of my diploma thesis is a design of new kindergarten and elaboration of documentation for the construction. The building is situated in the southwestern suburb of Brno, in the district Brno-Starý Lískovec district. The building is set in a slightly sloping terrain. The building has two floors and and basement, created by partial basement of the building. The building is characterized with two wings designed at right angles and a decent coloured facade. The building contains two kindergarten classrooms with a capacity of 48 children with operational facilities, a rentable part for public, the administrative of the school and a technical facilities of the building. The first floor contains two separate kindergarten classes, each with 24 children, teacher's cabinet, toy storage room and a kitchen. The kitchen is designed without food preparation, with a food delivery company. Each kindergarten class has its own entrance. On the second floor is a rentable space containing a classroom, workshop, lounge and terrace. There are also an isolation room, a gym for children and a head master's office. The building is designed to a low energy standard, definated by near zero heat energy building (nzeb) standarts. There is established a wheelchair access to the building, A lift is proposed in the building. The structural design is proposed as a ceramic block wall with contact insulation system. The vertical strucutres are made of reinforced concrete cast-in-place ceiling. The building is based on concrete foundation and is covered by a single-skin, flat roof with a layer of extensive flora.
Description
Citation
HERŮDEK, P. Mateřská škola Elišky Přemyslovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Mateřská škola Elišky Přemyslovny. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Doplňující otázky zkušební komise: 1) Dispoziční řešení stavby v návaznosti provozního schématu budovy. 2) Detail atiky, provedení parozábrany a hydroizolačního souvrství v detailu. 3) Dilatační úseky stavby 4) Způsob založení objektu vzhledem základovým poměrům 5) Náležitosti ke stavbě, vyjádření DOSS a majitelů sítí. Na všechny otázky položené členy komise v rámci odborné rozpravy odpovídal student s potřebným přehledem a prokázal velmi dobrou úroveň nabytých vědomostí ze studovaného oboru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO