Speciálně pedagogické centrum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem mé diplomové práce je návrh novostavby Speciálně pedagogického centra s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt se skládá ze tří hlavních částí. Objekt je navržen se zelenou plochou střechou s nosnou částí tvořenou předpjatými stropními panely. Zdivo nosných stěn tvoří keramické tvárnice s izolačními deskami z kamenné vlny s podélnými vlákny. Budova je rozdělena na dvě hlavní části spojené spojovací vstupní halou. První část slouží především pro terapeutické místnosti a druhá část pro kanceláře speciálně-pedagogických pracovníků. Objekt dále obsahuje fotovoltaické panely, vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a akumulační nádrž na dešťovou vodu s možností využití dešťové vody ke splachování. Další část diplomové projektu se zabývá posouzením životního cyklu konstrukce (LCA), kde předmětem posuzování jsou různé typy podlahových konstrukcí.
The aim of my master's project is to design a new building of a Special education centre with nearly zero energy consumption. The project consists of three main parts. The building is designed with a green flat roof with a load-bearing part formed by prestressed ceiling panels. The load-bearing wall masonry consists of ceramic blocks with stone wool insulation panels with longitudinal fibres. The building is divided into two main parts connected by a connecting entrance hall. First department is used mainly for therapy rooms and the other department for the offices of special pedagogical staff. The building also contains photovoltaic panels, air-handling units with heat recovery and a rainwater storage reservoir with the possibility of using rainwater for flushing. The next part of the master's project deals with the assessment of the life cycle of the structure (LCA), where the subject of assessment are various types of floor structures.
Description
Citation
GILBERT, D. Speciálně pedagogické centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu sociálně pedagogické centrum. Prezentace obsahovala popis zájmového území, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Dále prezentace obsahovala koncepci technického zařízení budovy, posouzení životního cyklu LCA a shrnutí odborné praxe. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta a dále probíhala diskuze nad využitím provozu centra. V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - systém vytápění, rozdělovač, sběrač, rozteč potrubí - k čemu slouží jednotlivé místnosti - jaký je rozdíl mezi klasickou školou a tímto centrem - jak je technicky řešeno chlazení a jaké jsou značky různých armatur Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO