Získávání fosforu z čistírenských kalů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání fosforu z čistírenských kalů. V první části je zpracována rešerše problematiky se zaměřením na opětovné využití fosforu z čistírenských kalů jako kritického materiálu lidstva v souladu s principy oběhové ekonomiky. V druhé části práce je definován potenciál těžby fosforu z čistírenského kalu ze středně velké (ČOV Trutnov) a velké (ČOV Modřice) čistírny odpadních vod a je zpracována technicko-ekonomická studie navrženého systému recyklace fosforu na těchto čistírnách.
The diploma thesis is focused on phosphorus recovery from sewage sludge. In the first part of the thesis, research of phosphorus recovery from sewage sludge is explained. Reusing of phosphorus, a critical material of mankind, is expressed with the principles of the circular economy. The second part of the thesis defines the potential of phosphorus extraction from sewage sludge from medium-sized (Trutnov WWTP) and large (Modřice WWTP) wastewater treatment plant and a technical and economic study of the proposed phosphorus recycling system at these wastewater treatment plants is described.
Description
Citation
BOUBÍNOVÁ, M. Získávání fosforu z čistírenských kalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Světlana Moravčíková - tajemník, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen, doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Získávání fosforu z čistírenských kalů Otázka: Ekonomická návratnost. Otázka: Získávání fosforu z odpadní vody. Otázka: Získávání dat - ceny. Otázka: Množství fosforu využitelné pro rostliny. Otázka: Kde končí biochar z Trutnova? Otázka: Stavební a provozní náklady. Otázka: Celkové zatížení ČOV fosforem v přepočtu na EO. Otázka: Pracovní prostředí na ČOV s pyrolýzou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO