Mateřská škola Kamechy - vybrané části stavebně technologického projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem řešení této diplomové práce je stavebně technologický projekt přípravy a realizace Mateřské školy Kamechy v brněnské městské části Brno – Bystrc. Obsah celé práce tvoří technická zpráva, koordinační situace stavby s dopravními trasami, časový a finanční plán (objektový), studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště a technická zpráva k zařízení staveniště, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a plán zajištění materiálových zdrojů. Nedílnou součástí je technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro provádění monolitických stropů nad 2.NP. Nakonec byl zpracován návrh a posouzení zvedacího mechanismu, hluková studie, hodnocení objektu podle certifikace LEED a plán BOZP pro vybrané části stavby.
The subject of this dimploma thesis is conctruction-technology project of preparation and realization of kindergarten Kamechy in the city district Brno – Bystrc. The thesis contains technical report, coordination situation with transport routes, time and financial schedules, study of main technological phases, project of construction site and technical report of construction site, time schedule of main building, list of main construction machines and mechanism, material resourses plan. Necessary part of this thesis is technological regulation and control and test plan of implementation monolithic ceilings above the 2nd floor. At the end design and assessment of cranes, noise study, evaluation of the object according to LEED certification and safety and health protection plan for selected technological processes were prepared.
Description
Citation
STRÁDALOVÁ, A. Mateřská škola Kamechy - vybrané části stavebně technologického projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Studentka představila komisi svou diplomovou práci na téma Mateřská škola Kamechy - vybrané části stavebně technologického projektu. Studentka seznámila komisi s umístěním stavby a jejím dispozičním a konstrukčním řešením. Studentka popsala svou koncepci zařízení staveniště včetně umístění zvedacího mechanizmu. Dále popsala dopravu hlavních stavebních materiálů a mechanizace. Studentka představila svůj výběr zvedacího mechanizmu. Představila finanční a časový plán stavby dle technicko hospodářských ukazatelů a také položkový rozpočet. Popsala schéma montáže stropních panelů spiroll. Představila zpracovaný technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce. Ve specializaci následně představila hlukovou studii a certifikaci LEED. Svoboda: Jak jste došla k času odbednění 9 dní? Studentka odpověděla velmi dobře. Ing. Jitka Vlčková, Ph.D.: Jak jsou vedeny nové inženýrské sítě k objektu? Studentka odpověděla výborně. Ing. Lukáš Daněk, Ph.D: Budete muset samostatně žádat na magastritátu o povolení vjezdu na stavbu? Studentka odpověděla velmi dobře. Ing. Rostislav Doubek: Na jaké nejvzdálenější břemeno dimenzujete zvedací mechanizmus? Studentka odpoveděla velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO