Vybrané časti stavebne technologického projektu bytového domu Eden v Poprade

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom diplomovej práce je spracovanie vybraných častí stavebne technologického projektu bytového domu Eden v Poprade. Práca sa zaoberá realizáciou hrubej stavby objektu. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia stavby so širšími vzťahmi dopravných trás, časový a finančný plán – objektový, štúdia realizácie hlavných technologických etáp stavebného objektu, projekt zariadenia staveniska s výkresmi troch hlavných technologických etáp, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hrubej stavby hlavného stavebného objektu, bilancie pracovníkov a hlavných strojov, položkový rozpočet, technologický predpis pre realizáciu monolitickej stropnej dosky, kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu monolitických železobetónových konštrukcií. Ako iné zadanie spracovávam vybrané body certifikácie LEED, hlukovú štúdiu a plán BOZP.
The subject of this final thesis is to process selected parts of the construction technological project for the apartment house Eden in Poprad. The thesis deals with the implementation of the rough construction of the building. The content of this thesis is a engineering report, site plan with estate road layout, time schedule and financial plan for the whole object, feasibility study of the main technological stages of the building, construction site equipment project with drawings of three main technological stages, design of major construction machinery and mechanisms, time schedule of the rough construction of the main building, balance of workers and main machines, item budget, technological regulation for the realization of monolithic floor slab, control and test plan for the realization of monolithic reinforced concrete structures. As another assignment, I process selected points of LEED certification, noise study and health and safety plan.
Description
Citation
MACHO, A. Vybrané časti stavebne technologického projektu bytového domu Eden v Poprade [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou na téma Vybrané časti stavebne technologického projektu bytového domu Eden v Poprade. V úvodu prezentace popsal zvolenou stavbu z hlediska umístění, dopravních návazností a architektonicko stavebního řešení. Dále představil pro svou řešenou etapu ZS, který byl zpracován formou interaktivního výkresu na kterém přibývaly jednotlivé fáze a objekty postupně dle průběhu výstavby. Na otázky oponenta student odpověděl dobře, komise neměla další dotazy. doc. Svoboda se zeptal na parozábranu a její návrh, který nebyl obsažen v projektu. Dále se zeptal na potřebu povodňového plánu při stavbě v záplavové oblasti. Student váhavě odpovídal. Ing. Šlanhof navázal na doc. Svobodu. Stavba je založena pouze na základové desce v blízkosti řeky a student reagoval, zda je to dostatečné či nikoliv. Ing. Doubek měl dotaz na vypouštění vody do vodního toku, které bylo navrženo, avšak student neřešil a nedokázal odpovědět. Ing. Šlanhof měl výhrady k časovému plánu, student odpovídal nepřesně, Ing. Šlanhof dopřesnil. Ing. Doubek se zeptal na návrh věžového jeřábu uvnitř budovy a následnou dobetonávku po odstranění. student neřešil a nedokázal odpovědět. Dále řešili posouzení, které v práci chybělo
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO