Stavebně technologický projekt výrobní haly v Sudoměřicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je stavebně – technologický návrh realizace stavebního objektu výrobní haly s administrativní částí v Sudoměřicích. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, řešení širších dopravních vtahů, kde jsem navrhl a posoudil vybrané dopravní trasy. Dále je součástí práce návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Také je vypracován časový a finanční plán pro všechny objekty, na který navazuje podrobný časový plán realizace hlavního stavebního objektu s grafem potřeby pracovníků a položkový rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. Pro proces realizace železobetonových prefabrikovaných konstrukcí byl vyhotoven technologických předpis pro montáž prvků s posouzením autojeřábů. V rámci diplomové práce byl také zpracován technologický předpis pro železobetonové monolitické sloupy a věnce. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu provádění stavby jsou také vypracovány kontrolní a zkušební plány pro montáž železobetonových prefabrikovaných prvků a pro monolitické sloupy a věnce. V rámci ochrany životního prostředí byly zpracovány požadavky pro certifikaci LEED 2009 Core & Shell.
The subject of the diploma thesis is construction-technological solution for realization of the production hall with administrative part in Sudoměřice. Parts of the thesis are the technical report for the construction-technological project, a study of the realization of the main technological stages of the building, the solution of the wider transport route links, where I designed and assessed selected transport routes. The other parts of the diploma thesis are design of a site equipment with the technical report of the site equipment, design of the main building machines and mechanisms. The time and financial plans of objects are elaborated, followed by the detail time schedule of the realization of the main building obejct with a workers needs diagram and the item budget of the main building object with the bill of quantities. For the proces of the realization of the reiforced concrete prefabricated construction, the technological regulation for the assembly of elements with usability of the mobile crane, was made. In the diploma thesis, the technological regulation for the reiforced concrete cast-in-place columns and bond beams, was also prepared. Due to the high demands on the quality of the construction, the control and test plans for the assembly of the reiforced concrete prefabricated elements and for the cast-in-place columns and bond beams, were also prepared. Within the environmental protection, the requirements for the certification LEED 2009 Core & Shell, were processed.
Description
Citation
KOLACIA, T. Stavebně technologický projekt výrobní haly v Sudoměřicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil komisi svou diplomocou práci na téma Stavebně technologický projekt výrobní haly v Sudoměřicích. Seznámil komisi s umístěním stavby, dispozičním řešením a konstrukčním řešením hlavního stavebního objektu. Student popsal situaci širších dopravních vztahů včetně popisu navržené nadrozměrné dopravy stavebního materiálu, kterým byly prefabrikované vazníky. Dále seznámil komisi s časovou a finanční stránkou výstavby řešené výrobní haly. Popsal svou koncepci zařízení staveniště pro etapu hrubé spodní stavby a etapu horní hrubé stavby. Popsal svůj návrh strojních sestav pro zemní práce, hlubné zakládání a montáž přefabrikovaného montovaného skeletu. Popsal zpracovaný technologocký předpis pro montáž prefabrikovaného montovaného skeletu včetně schémat montáže navrženým autojeřábem. Dále popsal zpracovanou přílohu věnovanou problematice LEED. Ing. Jitka Vlčková, Ph.D.: Které zákony řeší BOZP na staveništi a pracovně právní vztahy? Student odpoveděl velmi dobře. Ing. Jitka Vlčková, Ph.D.: Jaké jsou vztahy mezi zákony, nařízením vlády a vyhláškami? Student odpoveděl dobře. Ing. Rostislav Doubek: Je navržení dozeru ekonomické? A který typ je navržen? Student odpoveděl dobře. Ing. Rostislav Doubek: Jak je značen beton? Student odpoveděl velmi dobře. doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.: Lze určit konzistenci betonu na stavbě? Student odpoveděl výborně Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. : Je potřeba zpracovat plán BOZP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO