Stavebně technologický projekt hotelu v Ostrožské Nové vsi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava novostavby hotelu Aztec v Ostrožské Nové Vsi. Budova byla navržena jako 6-ti podlažní objekt a bude sloužit k ubytování a rekreaci. Součástí práce je technická zpráva, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, technické zprávy a kontrolní a zkušební plány pro vybrané etapy výstavby, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci a širší vztahy dopravních tras na staveniště. Dále obsahuje bezpečnost a ochranu při práci s přihlédnutím na ochranu životního prostředí.
The subject of this diploma thesis is civil technical project of a new building of the hotel Aztec in Ostrožská Nová Ves. The building was designed as a 6-storey building and will be used for accommodation and recreation. Thesis contains engineering report, a detailed time schedule for the main building object, project of construction site, technological notes and inspection and test plans for particular steps of construction, proposal of suitable machines and mechanisms required for construction and wider relationships of transport routes to construction site. It also includes protection of health and safety at work taking into account environmental protection.
Description
Citation
KHAMZINA, M. Stavebně technologický projekt hotelu v Ostrožské Nové vsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realizace staveb
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci na téma stavebně technologický projekt hotelu v Ostrožské Nové vsi. Popsala umístění stavby a její architektonicko-stavební řešení. V úvodní části představila studii a projekt zařízení staveniště, které zevrubně popsala. Dále popsala použité stavební stroje - jeřáb a technologické předpisy, které byly vypracovány na 3 etapy stavby. V poslední části popsala vypracované hodnocení LEED. Připomínky oponenta: Na otázky oponenta odpověděla studentka velmi dobře, komise neměla připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO