Príprava realizácie polyfunkčných domov v Bratislave

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práca rieši prípravu realizácie polyfunkčných domov v Bratislave. Jedná sa o tri samostatne stojace viacpodlažné bytové domy spojené spoločným suterénom. Diplomová práca obsahuje technickú správu k stavebne technologickému projektu, štúdiu realizácie hlavných technologických etáp, riešenie širších vzťahov dopravných trás s návrhom zásobovacích trás, objektový časový a finančný plán, podrobný časový plán pre hrubú spodnú a hrubú hornú stavbu, projekt zariadenia staveniska, návrh strojnej zostavy a jej posúdenie, technologický predpis pre monolitické konštrukcie, kontrolný a skúšobný plán pre monolitické konštrukcie, stanovenie doby oddebnenia monolitických konštrukcií, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybrané body certifikácie LEED. Práca tiež zahŕňa plán zaistenia zdrojov pre hrubú stavbu doplnený o bilanciu pracovníkov, strojov a stavebného materiálu, položkový rozpočet vybraných technologických procesov, hlukovú štúdiu a finančnú analýzu predpokladaného zisku investície.
This diploma thesis deals with the preparation of the implementation of multifunctional buildings in Bratislava. These are three detached multi-storey apartment buildings connected by a joint basement. The diploma thesis includes a technical report to the construction technological project, a study of the implementation of main technological phases, solving of broader relations of transport routes with the design of supply routes, a time schedule and a financial plan of the object, a detailed time plan for the rough substructure and rough superstructure, a building site equipment project, a machine assembly design and its assessment, a technological regulation for monolithic structures, a control plan and test plan for monolithic structures, a specification of the time period of the removal of the formwork of monolithic structures, an occupational safety and health plan and selected points of the LEED certification. The thesis also includes a plan for securing resources for the rough structure with added schedules of workers, machines and building materials, a cost estimation budget of selected technological processes, a noise study, and a financial analysis of the expected investment profit.
Description
Citation
JANÍČEK, P. Príprava realizácie polyfunkčných domov v Bratislave [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil svoji diplomovou na téma Príprava realizácie polyfunkčných domov v Bratislave. V úvodu prezentace popsal zvolenou stavbu z hlediska umístění, dopravních návazností a architektonicko stavebního řešení.Stavbu představil po jednotlivých objektech a zamýšlených etapách. Dále představil finanční a časový plán pro stavbu na který navazovaly 4 výkresy zařízení staveniště, které podrobně popsal. Strojní sestavu předvedl na několika snímcích včetně dosahů a posouzení. Následovala hluková stude a položkový rozpočet. V hlavní části prezentace detailně rozebral technologické předpisy včetně schémat postupu práce. V závěru porovnal finanční analýzu s položkovým rozpočtem a stanovil předpokládaný zisk celého developerského projektu. Na otázky oponenta student odpověděl dobře, komise neměla další dotazy. Ing. Vlčková měla dotaz na souběh prací jeřábů. Student pohotově vysvětlil jak navrhoval soustavu jeřábů. Ing. Doubek měl dotaz na bílou vanu, student na tabuli nakreslil detail spoje vodorovné a svislé konstrukce student odpovídal výborně. Ing. Daněk měl dotaz na materiály pro utěsnění student výborně odpovídal
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO