Stavebně technologický projekt administrativní budovy Brno Business Park, 3. Etapa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Obsahem mojí diplomové práce je stavebně technologický projekt administrativní budovy v Brně. Práce klade důraz na realizovatelnost objektu. Zpracoval jsem prováděcí studii s detailním řešením průběhu výstavby z hlediska časového a finančního plánu. Jsou navrženy technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány a BOZP. K prováděné stavbě jsou zpracovány výkresy
The content of my diploma thesis is a construction technology project of an administrative building in Brno. The work emphasizes the feasibility of the object. I prepared an implementation study with a detailed solution of the construction process in terms of time and financial plan. Technological regulations, control and testing plans and occupational health and safety are proposed. Drawings are pre-pared for the performed construction
Description
Citation
JANEČEK, M. Stavebně technologický projekt administrativní budovy Brno Business Park, 3. Etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - předseda, Ing. Svatava Henková, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student seznámil komisi se svým řešením diplomové práce v rámci prezentace PPT doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Nejdříve student seznámil komisi s řešeným objektem a ukázal situační výkresy stavby. Dále popsal obecné informace o objektu s rozdělením na jednotlivé hlavní stavební objekty a inženýrské sítě. Poté nastínil komisi konstrukční a dispoziční řešení stavby pomocí půdorysů jednotlivých podlaží řešeného objektu. Dále shrnul obsah své diplomové práce vyplývající se zadání. Následně představil kritické body při přepravě materiálu a koordinační situaci stavby s širšími dopravními vztahy. V další části prezentace se student věnoval koncepci staveništního provozu, který znázornil přímo na výkresech zařízení staveniště pro zemní práce a pro dokončovací práce. Věnoval se také celkovému časovému plánu, časovému plánu realizace monolitické konstrukce a časovému a finančnímu plánu s bilancí pracovníků. Na závěr prezentace se student zabýval návrhem strojní sestavy, posouzením mobilního jeřábu a kontrolními a zkušebními plány pro provádění monolitických konstrukcí a pro provádění zemních prací. Popsal také komisi speciální technologii papírového bednění Egcovoid. Student odpověděl na dotazy oponenta. Dále student odpovídal na dotazy komise: Ing. Mesiarkin – Bude opravdu nasazen mobilní jeřáb na všechny betonářské práce? Dosáhne do všech míst při realizaci stavby? Není třeba mít podstojkovanou stropní konstrukci, když je prováděno další podlaží? Jaká musí být dodržena technologická přestávka? Student odpověděl velmi dobře Ing. Mesiarkin – Kdy se v rámci časového plánu budou provádět činnosti týkající se VZT, ÚT, apod? Bude opravdu na provádění prací stačit takový malý počet lidí? Student odpověděl velmi dobře Ing. Mesiarkin – Je dostatečný pracovní prostor pro provedení navrženého bednění? Nemělo by být bednění řešeno jako jednostranné? Student odpověděl velmi dobře Ing. Liška, Ph.D. - Jak budou řešeny hydroizolace? V rozpočtu nelze spárovat práce a materiál. Chybí buď práce nebo materiál. Chybí přesuny hmot. Student odpověděl dobře Ing. Venkrbec – Jak budete odvodňovat stavební jámu? Kde bude čerpadlo? Jaký je důvod zvolené šířky sjezdu? Z jakého materiálu je šedá zpevněná plocha? Student odpověděl výborně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO