Stavebně technologický projekt výstavby administrativní budovy s garážemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy s garážemi v Praze. Objekt se nachází v uzavřeném areálu v městské části Praha-Veleslavín. Obsahem práce je zpracování technické zprávy, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby- objektový, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, technologický předpis pro provádění monolitických stropních konstrukcí, kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitické stropní konstrukce. Součástí diplomové práce je také propočet stavby dle THU, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekonomika betonáže, hluková studie, vybrané body certifikace LEED a rozpočet s náklady na zařízení staveniště.
The subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction technological project for the construction of an administrative building with garages in Prague. The building is located in an enclosed area in the Prague-Veleslavín district. The main subject of this thesis is the elaboration of a technical report, a coordination situation of the construction with broader relations of transport routes, a time and financial plan of construction - object, a study of implementation of main technological stages of building, a project of the site equipment, a design of main construction machines and mechanisms, a time plan of main building, a plan of material resources, a technological regulation for the implementation of monolithic ceiling structures, a quality control and testing plan for monolithic ceiling structures. The diploma thesis also includes the calculation of construction according to THU, a occupational health and safety plan, concreting economics, a noise study, a selected points LEED certification and a budget with site equipment costs.
Description
Citation
HRABOVSKÝ, L. Stavebně technologický projekt výstavby administrativní budovy s garážemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - předseda, Ing. Svatava Henková, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student představil schéma své diplomové práce, popsal hlavní kapacity stavby a její účel. Popsal konstrukční řešení stavby a vizualizace. Dále student popsal jednotlivé části diplomové práce. První detailně popsal širší dopravní vztahy stavby, dále popsal technologický předpis pro provádění monolitické konstrukce a popsal betonáž konstrukce z hlediska finančního i časového. Dále popsal návrh strojní sestavy, návrh věžového jeřábu a popsal detailně zařízení staveniště a jeho prostory. Zařízení staveniště student zpracoval pro více etap výstavby, tato zařízení popsal na jednotlivých snímcích. Dále student zpracoval položkový rozpočet na náklady zařízení staveniště a porovnal s reálným stavem. Dále zpracoval plán BOZP a vypracoval také hlukovou studii. Dále student zpracoval otázky oponenta: Dimenze potrubí vodovodního řadu - student popsal jak dimenzi vypočítal. Dále student popsal jak je řešena doprava na staveništi, kterou připomínkovala Ing. Nečasová. Dále popsal chybějící rozpočtové náklady. Ing. Mesiarkin položil otázku na schéma inženýrských sítí a jejich popis a následně na omítková sila. Student popsal jak řešil napojení elektřiny a doplnil chybějící informace. Ing. Liška položil otázku na ostatní náklady, z jakého důvodu jsou geodetické a ostatní práce vyčísleny v hodinách. Student popsal stav a řešil nápravu správné vyřešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO