Obvodní oddělení policie ČR v Brně - Bohunicích, příprava realizace stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je příprava realizace stavby s názvem Obvodní oddělení policie ČR v Brně, Bohunicích. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, která se zaobírá architektonickým a stavebně konstrukčním řešením, koordinační situaci a trasy dopravních tras, kde jsou posuzovány kritická místa časový a finanční plán stavby, kde jsou popsány veškeré objekty stavby s jejich časovým a finančním rozvržením, studii realizace hlavních stavebních etap, která řeší jednotlivé fáze stavby. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, položkový rozpočet, plán zřízení a likvidace objektů a výkresy zařízení staveniště k jednotlivým etapám, návrh hlavních stavebních strojů pro danou stavbu. Pro danou stavbu byl vypracován podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, plán jeho zásobování materiálem pro hrubou stavbu. Dále práce obsahuje technologické předpis pro železobetonové monolitické schodiště, ke kterému se vztahuje kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické schodiště. V dalším zadání se zabývá položkovým rozpočtem hlavního objektu pro hrubou stavbu, výkresem bednění pro železobetonové monolitické schodiště a ekonomickým posouzením a vyhodnocením stavebních jeřábů.
The aim of the diploma thesis is to prepare the construction called the District Police Department of the Czech Republic in Brno, Bohunice. The diploma thesis contains a technical report on the construction technology project, which deals with architectural and construction design solutions, coordination situation and transport routes, where critical points are assessed time and financial plan of construction, where all construction objects are described with their time and financial schedule, a study of the implementation of the main construction stages, which addresses the various stages of construction. The diploma thesis contains a technical report, item budget, plan for the establishment and liquidation of buildings and drawings of construction site equipment for each stage, design of the main construction machinery for the construction. A detailed time plan of the main building, a plan of its supply of materials for the rough construction was prepared for the given construction. Furthermore, the work contains a technological regulation for a reinforced concrete monolithic staircase, which is related to the control and test plan for a reinforced concrete monolithic staircase. The next assignment deals with the item budget of the main building for the rough construction, the drawing of the formwork for the reinforced concrete monolithic staircase and the economic assessment and evaluation of construction cranes.
Description
Citation
DUBECKÝ, T. Obvodní oddělení policie ČR v Brně - Bohunicích, příprava realizace stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - předseda, Ing. Svatava Henková, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student seznámil komisi se svým řešením diplomové práce v rámci prezentace PPT doplněné o ilustrativní schémata a fotografie. Nejdříve seznámil student komisi se základními informacemi o řešené stavbě a popsal dispoziční řešení stavby pomocí názorných schémat jednotlivých podlaží objektu. Dále shrnul obsah své diplomové práce vyplývající se zadání. Následně představil a popsal koordinační situaci, časový a finanční plán stavby objektový a časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště. Poté student seznámil komisi s technickou zprávou zařízení staveniště a s koncepcí staveništního provozu, který znázornil přímo na výkresech zařízení staveniště pro zemní práce, hrubou stavbu a pro dokončovací práce. V další části prezentace se student věnoval navrženým hlavním stavebním strojům a mechanismům, časovému plánu hlavního stavebního objektu, plánu materiálových zdrojů pro hrubou stavbu a technologickému předpisu pro hlavní železobetonové monolitické schodiště. Na závěr prezentace se student zabýval výkresem bednění železobetonového monolitického schodiště, kontrolním a zkušebním plánem pro železobetonové schodiště a položkovým rozpočtem. Popsal také další vypracované části diplomové práce, mezi které zařadil studii hlavních technologických etap stavebního objektu, ekonomické posouzení a vyhodnocení stavebních jeřábů a technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu. Student odpověděl na dotazy oponenta. Dále student odpovídal na dotazy komise: Ing. Venkrbec – Jaká je sekundová vydatnost vody, abych mohl říct, že se jedná o požární hydrant? Jaký je min průtok v l/s? Student odpověděl dobře Ing. Venkrbec – Zhutnění zpevněných ploch máte pouze 0,25 MPa? Jedná se o téměř nezhutněné plochy. O jaké plochy se reálně jedná? Použil jste ve výpočtu produktivity v časovém a finančním plánu finanční nebo naturální metodu? Student odpověděl velmi dobře Ing. Venkrbec – S vjezdem do stavební jámy o sklonu 27 % může mít plně naložený nákladní automobil problém. Kde zjistíte maximální přípustné sklony pro nákladní automobily? Kde najdu danou hodnotu? Student odpověděl velmi dobře Ing. Venkrbec – Kde najdete hodnotu pro dobu odbednění betonové směsi? Na čem závisí tato hodnota? Student odpověděl dobře
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO