Stavebně technologický projekt přípravy a realizace Domova pro seniory Žacléř

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je příprava realizace stavby Domov pro seniory Žacléř. Práce se zabývá technickými předpisy pro demontáž azbestové střešní krytiny, bourací práce a monolitické konstrukce. K těmto předpisům bude vypracován časový plán provádění monolitických konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce, položkový rozpočet a časový a finanční plán – objektový. Dále tato práce obsahuje koordinační situaci stavby se širšími dopravními vztahy, návrh strojí sestavy, zprávu pro zařízení staveniště s výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé technologické předpisy a v neposlední řadě plán BOZP a posouzení hluku z výstavby. V rámci diplomové práce bylo také pro tuto etapu vypracováno několik příloh, jako je posouzení jeřábu, detaily osazení monolitických schodišťových ramen, schéma protihlukové stěny, rozpočet pro zařízení staveniště, enviromentální plán, schéma bednění stropu a stěn a bilance pracovníků pro vybrané etapy.
The aim of this diploma thesis is to prepare the construction of a Home for the Elderly in Žacléř. The work deals with technical regulations for the dismantling of asbestos roofing, demolition work and monolithic structures. For these regulations, a time plan for the implementation of monolithic structures, a control and test plan for monolithic structures, an itemized budget and a time and financial plan - object-oriented will be prepared. Furthermore, this work contains the coordination situation of the construction with broader transport relations, the design of the assembly machine, the report for the construction site equipment with drawings of the construction site equipment for individual technological regulations and last but not least the health and safety plan and assessment of construction noise. As part of the diploma thesis, several appendices were prepared for this stage, such as crane assessment, details of monolithic stair arms, noise wall scheme, budget for construction site equipment, environmental plan, ceiling and wall formwork scheme and staff balance for selected stages.
Description
Citation
BONAVENTURA, P. Stavebně technologický projekt přípravy a realizace Domova pro seniory Žacléř [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - předseda, Ing. Svatava Henková, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Brandtner - tajemník, Ing. Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Jan Mesiarkin - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student zahájil obhajobu své diplomové práce představením obsahu, popsal stavbu v obci Žacléř, popsal záměr investora a popsal základní informace o stávajícím objektu a popsal jeho kapacity. Popsal etapy výstavby, odhadl náklady výstavby. Dále detailně popsal obsah diplomové práce a jednotlivé části DP. První detailně popsal odstranění azbestové střešní krytiny, popsal prostory pro pracovníky a představil návrh zařízení staveniště pro tuto etapu. Student následně představil plán pro bourací a demoliční práce včetně časového plánu, shrnutí nákladů pro tuto etapu a návrh zařízení staveniště. Dále student zpracoval technologický předpis pro provádění monolitických konstrukcí se shrnutím nákladů, dobou práce a postupem prací. Dále představil opět návrh zařízení staveniště. Na dalším snímku představil porovnání návrhů staveniště externí firmy a vlastní zřízení. Dále představil hlukovou studii s návrhem protihlukových opatření. Další snímek se zabýval návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů. Student představil stoje pro bourací práce a následně pro konstrukce monolitické. Dále student posoudil návrh věžového jeřábu a jeho ověření. Další snímky student věnoval otázkám oponenta: První otázka byla na náklady zařízení staveniště - student měl nesrovnalosti v DP s cenami a v rámci obhajoby popsal nápravu a detaily. Druhá otázka byla položena na neobsahující ceny položek v rozpočtu. Student popsal o jaké položky se jednalo a následně docenil položky. Třetí otázka byla na chybějící legendu staveništních přípojek a absence dimenzí - student doplnil dimenze a dodatečně popsal přípojky. Čtvrtá otázka otázka se týkala ochrany dočasných přípojek - student dodatečně popsal ochranu. Pátá připomínka byla na chybějící specifikace staveništních rozvaděčů - student doplnil a popsal. Rozprava: Ing. Venkrbec postrádá popis nebezpečného odpad v technologickém předpise. Student popsal dodatečně do jaké kategorie spadá odpad. Ing. Liška se zeptal na dobu práce s nebezpečným odpadem. Student má rozdělené pracovníky na dvě čety a popsal důvody a limity. Další otázku položil také Ing. Liška na téma BOZP a jeho tvorbu. Student reagoval na dotazy a dostatečně odpovídal. Ing. Mesiarkin podotkl nejasnosti v návrzích stavebních strojů a zařízení staveniště. Student odpověděl a napravil chybná řešení. Další otázku položil Ing. Venkrbec na nebezpečný odpad, jeho ukládání a odvoz. Student popsal řešení a správně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO