Stavební průzkum a diagnostika železobetonového mostu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá provedením prohlídky a stavebně technického průzkumu železobetonové mostní konstrukce a závěrečného zhodnocení stavu vybraného železobetonového mostního objektu. Tato mostní konstrukce se nachází na silnici 4794 a překonává potok Olešná ve městě Paskov.
The diploma thesis deals with inspection and construction technical survey of the reinforced concrete bridge structure and final evaluation of the condition of the selected reinforced concrete bridge object. This bridge structure is located on the road 4794 and overcomes the Olešná stream in the town of Paskov.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, T. Stavební průzkum a diagnostika železobetonového mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. - člen, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. - člen, Ing. Igor Suza - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Během své prezentace s názvem "Stavební průzkum a diagnostika železobetonového mostu" student pohovořil o cíli práce, o stavebně technickém a materiálním průzkumu. Na základě prohlídky byl stanoven stav mostu - základy, opěry, nosná konstrukce, ložiska, římsy, izolace atd. Následoval popis nedestruktivních zkoušek. Následoval popis metodiky statické ZZ. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Věry Heřmánkové, Ph.D.: 1) V teoretické části práce máte nesprávně zařazeny některé diagnostické metody. Uveďte tedy prosím, které metody byste použil pro zkoušení betonu a které určení vyztužení železobetonové konstrukce. 2) V praktické části píšete o sekaných sondách, ale v teoretické části o nich nepíšete. Popište tedy prosím tuto metodu a osvětlete její výhody a nevýhody. 3) V kapitole Stanovení stejnorodosti a pevnosti betonu pomocí NDT zkoušek uvádíte:“ Z výsledků NDT zkoušek betonu bylo vykonáno upřesnění stejnorodosti betonu a s použitím součinitele alfa bylo provedeno zpřesnění NDT zkoušek stanovením pevnostní třídy betonu v tlaku. … Z NDT zkoušek se prokázala výborná rovnoměrnost betonu.“ Celé tvrzení je trochu zmatené. Uveďte prosím, jak jste zjišťoval stejnorodost a rovnoměrnost betonu a jaký je mezi nimi rozdíl. Dále objasněte, co je součinitel alfa? 4) Popište základní druhy tvrdoměrů a dále popište jaký je rozdíl mezi tvrdoměry Original Schmidt a SilverSchmidt? Student na otázky oponentky odpověděl. Následovaly dotazy členů komise: Ing. Igor Suza Jak určíme, jestli je konstrukce spojitá? doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. V prezentaci máte sken výztuže. Opravdu se jedná o hlavní výztuž? Jak jste prováděl tvrdoměrné zkoušky? Student na otázky částečně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO