Kontrola provádění železobetonových konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá kontrolou provádění železobetonových konstrukcí. Teoretická část se věnuje problematice tohoto tématu. Jsou zde představeny jednotlivé pracovní procesy provádění železobetonových konstrukcí, přístupy platných norem, používané diagnostické metody a také kontrolní a zkušební plány pro monolitickou železobetonovou konstrukci. Praktická část je rozdělena na tři kapitoly, kde se první kapitola zabývá nejčastějšími vadami u nových železobetonových konstrukcí a zbylé dvě kapitoly kontrolou nově vybudovaných konstrukcí u kterých vznikly pochybnosti o kvalitě provedení.
This diploma thesis deals with the control of the implementation of reinforced concrete structures. The theoretical part deals with the issues of this theme. There are presented individual work processes of the implementation of reinforced concrete structures, accesses of valid standards, used diagnostic methods and also inspection and test plans for cast-in-place reinforced concrete structure. The practical part is divided into three chapters. The first chapter applies with the most frequent defects in new reinforced concrete structures and two remaining chapters with the inspection of newly built structures for which arose misgivings about the quality of execution.
Description
Citation
JURÁŇ, D. Kontrola provádění železobetonových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. - člen, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. - člen, Ing. Igor Suza - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Během své prezentace s názvem "Kontrola provádění železobetonových konstrukcí" student pohovořil o nejčastější vady ŽB konstrukcí, kontrola provedení nové ŽB konstrukce, kontrola provedení u dvou staveb - ověření rozsahu viditelných vad. Následoval popis použitých metod, shrnutí výsledků a návrh řešení. Dále byly položeny otázky oponenta Ing. Tomáše Vymazala, Ph.D.: 1) Kapitola 3.3.1, odstavec první: První odstavec je poněkud nepřehledný. Na základě čeho lze zabudovat stavební výrobek do konstrukce? 2) Kapitola 3.3.1, odstavec druhý: Normy pro geometrickou přesnost ve výstavbě určují nebo mohou určovat maximální odchylky? 3) Kapitola 3.3.3: Je někde stanoveno, co má obsahovat projektová dokumentace? 4) Kapitola 3.8: Uveďte alespoň jednu metodu pro zkoušení výztuže. Student na otázky oponenta odpověděl. Následovaly dotazy členů komise: Ing. Igor Suza Jaké komplikace mohou nastat při podřezání sloupů? doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D. Jak je možné, že je u novostaveb tolik vad? Student na otázku odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO