Poliklinika v Chotěboři

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby budovy občanské vybavenosti pro ambulantní péči, s přidruženými provozovnami, a to lékárnou a kavárnou. Stavba je navržena na pozemku, který se nachází nedalo středu města Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod. Poliklinika je navržena jako částečně podsklepený, samostatně stojící objekt obdélníkového tvaru s předsazenými vchody do jednotlivých provozoven. Ambulantní část má tři nadzemní podlaží. Podzemní svislé konstrukce jsou navržené jako železobetonové stěny, nadzemní obvodové a vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic, stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů. V objektu je navrženo dvakrát lomené železobetonové monolitické schodiště a výtah. Nenosné vnitřní konstrukce jsou řešeny pomocí sádrokartonových konstrukcí a celá stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou vegetační střechou.
The subject of this diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a civic amenity building for outpatient care, with associated establishments, namely a pharmacy and a café. The building is designed on a plot of land located in the center of the town of Chotěboř in the Havlíčkův Brod district. The polyclinic is designed as a partially basement, free-standing rectangular building with overhanging entrances to individual establishments. The outpatient department has three floors. Underground vertical structures are designed as reinforced concrete walls, above-ground peripheral and internal load-bearing masonry is made of ceramic blocks, ceiling structures are made of prestressed panels. A double-reinforced concrete monolithic staircase and an elevator are designed in the building. Non-load-bearing internal structures are solved using plasterboard structures and the whole building is covered with a single-skin flat vegetation roof.
Description
Citation
ZIFČÁKOVÁ, L. Poliklinika v Chotěboři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka v rámci prezentace představila svou závěrečnou práci na téma „Poliklinika v Chotěboři.“ Studentka v rámci prezentace představila lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Studentka představila konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace studentka objasnila reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci odborné rozpravy byly položeny následující dotazy: Objasněte pojmy sociální a hygienické zázemí. Velikost návrhu instalačních šachet. Druhy zárubní vnitřních dveří. Základní spoje ocelových konstrukcí. Objasněte funkci retenční a akumulační nádrže. Jak je řešeno vsakování vod z parkovacích stání. Druhy asfaltových pásů. Výška hydroizolace nad terénem. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO