Administrativní objekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby administrativní budovy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na jihovýchod. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, částečně podsklepená. Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží je navrhnuto z keramických tvárnic tl. 300 mm a vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm. Suterénní zdivo je pak z betonových tvárnic tl. 300 mm zalitých betonem. Vnitřní nenosné zdivo z keramických tvárnic tl. 115 mm. Zateplení objektu je navrženo jako certifikovaný kontaktní zateplovací systém materiálu EPS. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny železobetonovou monolitickou deskou. Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické. Střecha je jednoplášťová se stabilizační vrstvou.
The subject of the diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of administrative building in Brno. The main entrance to the building is oriented to the south-east. The building is L-shaped and it is designed as a two-storey, partly with a cellar. The perimeter bearing masonry of the above-ground floors is designed from ceramic blocks of thickness 300 mm and the internal bearing masonry of thickness 250 mm. After that the basement masonry is made of concrete blocks thickness 300 mm cast in concrete. Internal non-bearing masonry made of ceramic blocks thickness 115 mm. The insulation of the building is designed as a certified contact insulation system of EPS material. The horizontal bearing structures are designed as a ceramic prefabricated rib-and-filler floor with concrete grout. The stairs are designed as reinforced concrete monolithic. The roof is warm flat roof with an extensive vegetation layer.
Description
Citation
ZAJÍCOVÁ, D. Administrativní objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představila umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení. Dále studentka odpovídala na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Výkres základů – chybí značení pt, ut, v půdorysu základů není zakreslen drenážní systém a způsob jeho odvodnění? - Výkres 1.pp – chybí zakreslení hydroizolace suterénního obvodového zdiva, chybí značení pt a ut. Obvodové stěny ze ztraceného bednění by měly být značeny jako železobetonové. - Výkresy řezů – nesrovnalosti v tloušťkách čar, špatně viditelná hydroizolace, nesprávné osazení okenních výplní. Jak je řešen prostup pod železobetonovými obvodovými stěnami v suterénu? Proč je v řezu A-A´ zateplen přístřešek závětří a jak je tento přístřešek odvodněn? - Výkresy tvaru stropních konstrukcí – nedostatečně zakótované nosné konstrukce, chybně provedené a zakótované sklopené řezy monolitickým schodištěm. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO