Administrativní budova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V mé diplomové práci, jsem se zabýval návrhem administrativní budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Práce se skládá ze tří částí. V první části, jsem navrhl stavebně-konstrukční řešení stavby. Jedná se o třípodlažní objekt s částečně podsklepeným prvním podzemním podlažím. Nosné stěny jsou částečně tvořeny ze železobetonu a částečně z cihelných bloků. Vodorovné, nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami. Všechny střechy v tomto objektu, jsou navrženy jako ploché střechy. V druhé části jsem navrhl veškeré TZB systémy. V poslední části, jsem porovnával tři typy střešních, fotovoltaických elektráren a hodnotil jejich environmentální dopady. První typ fotovoltaické elektrárny byl tvořen monokrystalickými panely, druhý typ polykrystalickými panely a třetí opět monokrystalickými panely, ovšem se zabudovaným bateriovým úložištěm. Vyhodnocení environmentálních dopadů jsem provedl v softwaru Open LCA. Veškeré postupy byly provedeny dle platných vyhlášek a norem.
This master´s project deals with design of an office building nearly zero energy standard. My master´s project consists of three parts. In the first one I work on technical design of the office building. It is a three-storey building with partial basement. Vertical load-bearing system is partially made from monolithic concrete walls and partially from clay blocks walls. The horizontal load-bearing structures are made of monolithic concrete slab. All roofs are designed as flat roofs. In second part I design all technical equipment in this building. In the last part I compare three types of roof, photovoltaic power plants and evaluate their environmental impact. First type of PV power plant is made by monocrystalline solar cell, second one by polycrystalline solar cell and last one by monocrystalline solar cell with battery system. Environmental impact of these systems is evaluated in Open LCA software. All structures comply with the valid standards and regulations.
Description
Citation
VÝBORNÝ, V. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu administrativní budovy. Prezentace obsahovala popis základních informací, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečností řešení, stavební fyziku a řešení technického zařízení budovy. Dále prezentace obsahovala posouzení životního cyklu fotovoltaické elektrárny a shrnutí průběhu absolvované praxe. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta. Dále probíhala diskuze nad potrubím VZT a šíření hluku, kotvení skleněné stěny ve 2NP. V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - kompaktnost budovy, poměr A/V - referenční budova v PENB - jak definujeme - zdroj vytápění, plyn. kotel, akumulační zásobník pro TV, jak volit zdroj pro vytápění a pro ohřev TV, řízení okruhů pro vytápění a ohřev TV - umístění potrubí v šachtě, rozměry revizních otvorů - skladba akustické příčky - koordinace výkresů TZB a stavební části. - fotovoltaika její vliv na spotřebu, její velikost, baterie Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO