Administrativní budova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací administrativní budovy s komerčními prostory, kavárnou a kantýnou. Stavba je situována v obci Žďár nad Sázavou, na parcele 2197. Přístupová komunikace je ze severní strany. Budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícím jádrem. Suterén je tvořen železobetonovými stěnami. Celý objekt je založen na železobetonové desce, která je doplněná o soustavu pilot. Obvodová stěna je z keramických cihel. Fasáda je provětrávaná.
This master's thesis deals with project documentation of an office building with commercial premises, cafe, and canteen. The building is located in Žďár nad Sázavou, on plot 2197. The access road is from the north side. The building has 6 floors above ground and 2 underground floors. The building is designed as monolithic reinforced concrete frame with shear core. Basement consists of monolithic reinforced concrete walls. Whole building is based on reinforced concrete slab, which is supported by a system of piles. The external wall is designed from clay blocks. The facade is ventilated.
Description
Citation
TRUČKA, J. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu administrativní budovy. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: Stupeň automobilizace? Otázky komise k projektové dokumentace: 1) jak je uložena mezipodesta schodiště? Může být ocelové schodiště skrze PBŘ? Jak se dimenzuje požární odolnost oceli? 2) zabýval jste se zastítění okolní zástavby? 3) komise doporučuje naznačení dopravního značení 4) větrání garáže? Kde je zakreslen otvor pro výfuk a nasávání? Jaký bude větrací režim v garáží? Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO