Polyfunkční budova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby polyfunkční budovy. Jedná se o objekt v jedné části se třemi nadzemními podlažími a v druhé části se dvěmi nadzemními podlažími. Vstupy pro obytnou část a služby jsou samostatné. V prvním nadzemním podlaží je bezbariérový byt, technické zázemí a také prostory pro obchod a služby. V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny tři bytové jednotky a kancelářské prostory. Ve třetím podlaží se nachází bytové jednotky. Střecha nad 3.NP a částečně nad 2.NP je řešena jako plochá vegetační s omezeným přístupem. Nosné i nenosné zdivo v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic. Předsazené stěny, jsou stejně jako stěny šachtové, navrženy ze sádrokartonu. Fasáda je řešená systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou skládané z předem předpjatých panelů SPIROLL. Střecha je vegetační, plochá.
The subject of the diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a multifunctional building. The building is concerning three floors in one part and two floors in the other part. Entrances for residential area and services are separate. On the first floor there is a barrier-free apartment, technical facilities and there is also space for trade and services. On the second floor there are three residential units and office space. On the third floor there are housing units. The roof above the 3rd floor and partly above the 2nd floor is designed as a flat vegetation with limited access. The load-bearing and non-load-bearing masonry in the above-ground floors is made of ceramic blocks. Overhanging walls, as well as shaft walls, are designed from plasterboard. The facade is solved by the ETICS system. Ceiling structures are composed of pre-tensioned SPIROLL panels. The roof is vegetative, flat.
Description
Citation
SLABÝ, V. Polyfunkční budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student v rámci prezentace představil svou závěrečnou práci na téma „Polyfunkční budova.“ Student v rámci prezentace představil lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Student představil konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace student objasnil reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci obhajoby byly položeny následující doplňující dotazy: - Je u jílové zeminy vhodný návrh drenáží? - Objasněte typ navržené hydroizolace. Jaké jsou typy asfaltových pásů? Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO