Wellness penzion

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby samostatně stojícího wellness penzionu. Objekt je navržen ve středně svažitém terénu v okrajové části města Rajhrad, Brno-venkov. Objekt má 3 nadzemní podlaží a garáže v podzemní části. Wellness penzion je rozdělen na 2 části, první část tvoří restaurace a 2 patra pro přechodné ubytování v počtu 14 pokojů a kapacitou pro ubytování 45 osob. Druhou část tvoří wellness pro ubytované a také další zákazníky. Střecha je navržena jednoplášťová s vegetační plochou (extenzivní). Projekt řeší zpevněné plochy a nájezd do podzemní garáže, oplocení, vodovodní přípojku, přípojku splaškovou, odvod dešťové vody včetně retenční nádrže a přepadu do kanalizace pro dešťovou vodu. Konstrukční systém objektu je založen na železobetonových patkách spojených základovými pásy v místech opláštění, dále navazující železobetonové sloupy. Stropní konstrukce včetně skrytých průvlaků a schodiště jsou tvořeny jako monolitické, železobetonové. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Svislé konstrukce suterénu jsou navrženy ze ztraceného bednění. Vzduchotechnika objektu je rozdělena na čtyři části, první pro wellness, druhá pro restauraci a penzion, třetí pro kuchyň a čtvrtá pro CHÚC.
The subject of the diploma thesis is the processing of project documentation for the construction of wellness pension. This building is designed in a medium sloping terrain on the edge part of the Rajhrad city. The building has 3 floors and garage in the basement. Object is divided into 2 parts, the first part consists a restaurant and 2 floors for temporary accommodation in 14 rooms for 45 customers. The second part consists wellness for accommodated and also for other outside customers. The roof is designed single skin with vegetation area (extensive). The project includes a solution of paved areas and access to the underground garage, fencing, water connection, sewage connection, rainwater conection including a retention tank and overflow into the rainwater sewerage. The construction system of the building is based on reinforced concrete footings connected to foundation strips in the places of the cladding, follow up reinforced concrete columns. The ceiling structures, including hidden girders and stairs, are made of monolithic, reinforced concrete. Vertical load-bearing structures are designed from POROTHERM ceramic blocks. The vertical structures of the basement are designed from lost formwork. The building's ventilation system is divided into four parts, the first part is for wellness, the second part is for restaurant and pension, third part is for kitchen, last part is for fire protected escape route.
Description
Citation
POKORNÝ, D. Wellness penzion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student v rámci prezentace představil svou závěrečnou práci na téma „Wellness penzion.“ Student v rámci prezentace představil lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Student představil konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace student objasnil reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci odborné rozpravy byly položeny následující dotazy: Objasněte konstrukci instalační šachty. Objasněte odvodnění lodžií. Popište konstrukci zárubní. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO