Administrativní budova Lazaretní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce řeší návrh objektu administrativní budovy a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Administrativní budova se nachází v městské části Židenice v Brně vedle výpravní budovy vlakové stanice Brno Židenice. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Podzemní podlaží slouží primárně jako hromadná garáž pro 25 vozidel včetně parkovacích míst v lokálním zakladačovém systému. V přízemí budovy se nachází tři pronajímatelné prostorové celky určené pro maloobchod se skladovacími prostory a hygienickým zařízením pro zaměstnance. Zbylá část objektu slouží pro administrativní účely. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází buňkové kanceláře, ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou prostory kanceláří spíše řešeny formou open space. Konstrukční systém objektu je skeletový s výplňovým zdivem z keramických tvarovek, základy tvoří železobetonová deska a stěny z vodonepropustného betonu. Základy pod nepodsklepenou částí tvoří železobetonové patky. Vedle administrativní budovy se dále nachází osm parkovacích sloužící míst pro parkování návštěvníků obchodů.
This diploma thesis deals with the design of an office building and the processing of project documentation for the construction. The office building is located in the Židenice in Brno, next to the Brno Židenice train station. This is a detached partly basement four-storey building with a flat roof. The underground floor serves primarily as a collective garage for 25 vehicles including parking spaces in the local stacking system. On the ground floor of the building there are three rentable spaces for retail with storage facilities and sanitary facilities for employees. The other of the building is used for administrative purposes. On the second above ground floor there are cell offices, on the third and fourth floors above ground the office spaces are rather as a open space. The construction system of the building is frameral with infill masonry made of ceramic fittings, the foundations are made of reinforced concrete slab and walls made of waterproof concrete. The foundations under the non-basement part are made of reinforced concrete foundation footing. Next to the office building, there are also eight parking spaces for shop visitors.
Description
Citation
PANÁKOVÁ, E. Administrativní budova Lazaretní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka v rámci prezentace představila svou závěrečnou práci na téma „Administrativní budova Lazaretní.“ Studentka v rámci prezentace představila lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Studentka představila konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace studentka objasnila reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci odborné rozpravy byly položeny následující dotazy: Objasněte způsob odvodnění garáže. Řešení návrhu vsakovacích zařízení. Objasněte řešení odvodnění zpevněných ploch a rampy. Na jakou hodnotu jsou hutněny násypy. Způsoby namáhání desek a sloupů. Světlé výšky místností. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO