Obecní úřad s mateřskou školou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je novostavba obecního úřadu s mateřskou školou v Oboře u Boskovic. Objekty jsou staticky i provozně nezávislé, avšak tvoří jeden celek. Stavba je umístěna na nároží obce v rovinatém terénu a tvoří tak dominantu obce a orientační bod. Cílem návrhu bylo vytvoření stavby, která bude harmonicky navazovat na okolní zástavbu, veřejné prostranství a školskou zahradu. Obecní úřad je obdélníkového půdorysu, dvoupodlažní, podsklepený, zastřešený sedlovou střechou, v objektu je navržený výtah. V suterénu jsou sklepy místních spolků, v přízemí jsou informace, obecní knihovna a v patře je obecní úřad s matrikou a obřadní síní. Půda může být v budoucnu využita pro obecní byty k pronájmu. U obecního úřadu je navržena úřední deska s veřejným prostorem. Na střeše obecního úřadu bude umístěna fotovoltaická elektrárna. Mateřská škola je lichoběžníkového půdorysu, přízemní, nepodsklepená, zastřešená vegetační plochou střechou. V mateřské škole se nachází denní místnost dětí s lehárnou, sklad matrací, učebních pomůcek, přípravna jídla, technické a hygienické zázemí. Konstrukční systém obou objektů je podélný, stěnový. Podzemní část obecního úřadu je navržena v systému bílé vany. Svislé nosné konstrukce jsou z broušených keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce v obecním úřadě jsou monolitické železobetonové a v mateřské škole prefabrikované železobetonové. Projekt byl zpracován v programu AutoCad, 3D model v programu SketchUp.
The subject of my diploma thesis is a new-building of a municipal authority with a nursery school in Obora near Boskovice. The objects are statically and operationally separated from each other, but they formo ne unit. The building is located on the corner of the village in a flat terrain and thus forms the dominant feature of the village and a landmark. The target of the design was to create a building that will harmoniously connect to the surrounding buildings, public spaces and the school garden. The municipal authority has a rectangular floor plan, two-storey, basement, covered with a sloping roof, the building has a designed elevator. In the basement there are cellars of local associations, on the ground floor there is information center, a municipal library and on the first floor there is a municipal office with a registry office and a ceremonial hall. The attic can be used in the future for municipal apartments for rent. An official board with a public space is designed ahead of the municipal office. A photovoltaic power plant will be located on the roof of the municipal office. The nursery school has a trapezoidal floor plan, ground floor, no basement, covered with a vegetated flat roof. In the nursery school there is a children's day room with a storage room, storage of mattresses, teaching aids, food preparation, technical and hygienic facilities. The structural systém of both objects is longitudinal, wall. The underground part of the municipal office is designed in a white concrete tub system. The vertical load-bearing constructions are made from cut ceramic blocks. The horizontal constructions in the municipal office are monolithic, ferroconcrete, and in the nursery school they are prefabricated, ferroconcrete. The project was made in AutoCad software application, 3D model in 3D modelling computer program SketchUp.
Description
Citation
MÜLLER, D. Obecní úřad s mateřskou školou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Horáček, Ph.D. - člen, Ing. Miloslav Novotný - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Začátek zkoušky - 31. 01. 2021 Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Obecní úřad s mateřskou školou. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. V rámci obhajoby nebyly zkušební komisí položeny další doplňující otázky. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO