Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu v Považskej Bystrici. Objekt polyfunkčního domu je navržen jako třípodlažní objekt bez podsklepení. V prostorách prvního nadzemního podlaží se nacházejí zubní a gynekologické ordinace se zázemím, kavárna a kancelář ředitele. V prostorách druhého nadzemního podlaží jsou situovány kancelářské prostory se zázemím určené pro pronájem. V úrovni třetího nadzemního podlaží jsou navrženy dvoupokojové byty a jeden čtyřpokojový byt, přičemž ke každému z bytů se zde nacházejí také skladové prostory. Objekt polyfunkčního domu je založený na železobetonových základech. Svislý konstrukční systém tvoří obvodové stěny ze železobetonu v kombinaci s obvodovými sloupy a vnitřními nosnými stěnami stužujícího jádra objektu. Dělící konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonových příček a dělících stěn. Stropní nosné konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Střecha terasy je tvořena extenzivní vegetační jednoplášťovou plochou střechou. Zastřešení markízy v místě hlavního vstupu do objektu je řešeno železobetonovou monolitickou konzolou se světlíkem a jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Fasáda komunikačního jádra objektu je tvořena cihlovým obkladem. Zbytek fasády je tvořen tenkovrstvou omítkou bílé barvy.
The subject of the diploma thesis is to elaborate the project documentation of a newbuilt multifunctional building in Považská Bystrica. The multifunkcional building is designed as a three-storey without basemen. In the first ground floor there are dental and gynecological surgeries with facilites, a cafe and director's office. In the second there are office spaces with facilities for rent. On the level of the third floor there are two-rooms flats and one four-room flat, while there are also storage spaces for each of the flats. The building of the multifunctional house is based on reinforced concrete foundations. The vertical construction system consist of reinforced concrete perimeter walls and perimeter reinforced concrete columns in combination with an internal load-bearing walls of the reinforcing core of the building. The partition walls are designed as a plasterboard walls. The horizontal load-bearing structures are made of reinforced concrete prestressed panels. The roofing of the building is designed as a flat one-layer roof. The roof of the terrace consist of an extensive vegetation flat one-layer roof. The roofing of the awning at the main entrance to the building is design as a reinforced concrete monolithic console with one-layer flat roof a skylight. The building is insulated with the external thermal insulation composite system (ETICS). The façade of the communication core of the building is made of brick cladding. The rest of the façade is made of a thin layer white plaster.
Description
Citation
MIKUDÍK, P. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka si připravila prezentaci své závěrečné práce Polyfunkční dům. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Doplňující otázky zkušební komise: 1) Finanční náročnost provádění navržených světlíků v ploché střeše. 2) Řešení výlezu na střechu. 3) Nakládání s dešťovou vodou na pozemku stavby. 4) Mechanizace na stavbě v daném návrhu - přístupové cesty na staveniště. 5) Rozdělení objektu na dilatační celky. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO