Penzion

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby penzionu s téměř nulovou spotřebou energie. Parcela, na niž se projekt navrhuje, se nachází v katastrálním území Znojmo-Louka, v zastavitelné ploše pro rekreaci. Novostavba je samostatně stojící, částečně podsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. V jednopodlažním úseku se nachází provozní sektor penzionu včetně prostoru pro stravování, ubytovací jednotky najdeme ve dvoupodlažním segmentu a v suterénu je technické zázemí objektu. Svislý nosný systém je řešen z keramických tvárnic a betonových prolévaných tvarovek použitých v suterénu. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami. Objekt je zastřešen jak plochou jednoplášťovou vegetační střechou, tak šikmou tříplášťovou střechou z příhradových nosníků. Budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu. Založení objektu na hlubinných pilotách a základových pasech z železobetonu.
The aim of the diploma thesis is the processing of the design documentation for the construction of a boarding house with nearly zero energy consumption. The plot is located in the cadastre unit Znojmo-Louka, in a buildable area for recreation. The new building is detached, with partial basement, and has two floors. There is a preparation area in the one-storey section, including a dining area. Accommodation units can be found in a two-storey segment. And there is a technical background of the building in the basement. The vertical load-bearing system is made of ceramic blocks and concrete poured fittings used in the basement. The horizontal structures are formed cast-in-place reinforced slabs. The building is covered with a warm flat vegetation roof and a cold roof made of truss girders. The building is insulated with a contact thermal insulation system made of polystyrene. The building is based on deep piles and foundation reinforced concrete strips.
Description
Citation
KRYŠTOFOVÁ, I. Penzion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu penzionu. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: Jakou skladbu ploché střechy máte v projektu? Otázky komise k projektové dokumentace: 1) jak střešní vtok je kotven? 2) důvody umístění parkoviště k jižní straně? 3) z jakého důvodu je bednění na vazníku střechy? St: dle tříd těsnosti. Kde se najde třídu těsnosti? Kolik je zvýšených požadavků? 4)na čem závisí výška provětrávané mezery střechy? St: výpočtem 5) K čemu slouží bednění na střešních vazníkách? 6)jak se pozná křížem vyztužená deska? Jak se zajistí dokonalé vetknutí? jaká je malá únosnost zeminy? Nejsou splněny požadavky na geometrii pilotů.Alternativa hlubinného založení při nízké únosnosti zeminy? 7) Rozdíl dilatační a pracovní spáry? bude se stropní deska betonovat v jednom záběru? Jaká příprava stropu u schodiště? 8) vysoká výška schod. stupně Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO