Mateřská škola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění novostavby mateřské školy v obci Velíková. Mateřská škola se nachází na pozemku parc. č. 528/1. Objekt má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. V suterénu jsou skladovací prostory, technická místnost a strojovna vzduchotechniky. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě třídy mateřské školy. Každá třída je navržena pro 16 dětí. V tomto podlaží se nachází přípravna jídla a prádelna s příslušnými skladovacími prostory. Ve druhém podlaží jsou výukové třídy a kanceláře vedení školy. Nosné obvodové zdivo v suterénu je z betonových tvárnic ztraceného bednění. V nadzemní části objektu jsou nosné zdi z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých železobetonových panelů spiroll. Střešní konstrukce jsou navržené jako ploché jednoplášťové. Mateřská škola je zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem.
The diploma thesis deals with projet documentation for execution of a new kindergarten building in the city of Velíková. The kindergarten is located in the properties with number 528/1. The building has one underground floor and two above-ground floors. In the basement there are storage rooms, technical rooms and air conditioning engine room. In the first above-ground floor there are two classes of kindergarten. Every classroom are designed for 16 childrens. In this floor there is a kitchen and laundry with storerooms. There are three teaching classes and offices of management in the second above-ground floor. The perimetr load-bearing masonry in the basement is designed of concrete blocks of permanent formwork. In the above-ground part of the building are load-bearing masonry designed af clay blocks. The ceiling structures are designed from prestressed reinforced concrete spiroll panels. The roof structure is designed as a warm flat roof. The kindergarten is insulated with a certifies thermal insulation system.
Description
Citation
KRAJČOVÁ, A. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představila umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení. Dále studentka odpovídala na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Jaké náležitosti by měli obsahovat jednotlivé situační výkresy dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb? - V souhrnné zprávě studentka uvádí, že na pozemek zasahuje ochranné pásmo lesa, které není zakresleno v koordinační situaci. Jaké bude mít toto ochranné pásmo vliv na stavbu? - Jakým způsobem se stanovuje radonové riziko? Jaké jsou možnosti ochrany před pronikáním radonu z podloží? - Jakým způsobem bude zajištěno, aby měli učitelé nacházející se v herně přehled o dětech v šatně a na WC? Budou dveřní otvory poskytovat dostatečný průhled do těchto místností? - Jaké jsou výhody a nevýhody železobetonových stropních panelů Spiroll? - Jaké jsou možnosti napojení mezi plochou střechou nad 1.NP a obvodovou stěnou uskočeného 2.NP? - Jakým způsobem studentka stanovila velikost šachty pro rozvody VZT potrubí? Proč je šachta umístěna mimo strojovnu VZT? - Co vedlo studentku v detailu F – detailu soklu u nepodsklepené části k ukončení hydroizolačních pásů na základové konstrukci? Proč nejsou hydroizolační pásy ukončeny pod drenážním potrubím? V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - řešení drenáže okolo základových konstrukcí objektu a umístění retenční nádrže - vstup na WC z pobytových nebo obytných místností a řešení vnitřních prostor dětských WC - zakreslování instalačních šachet a technické řešení - řešení únikové cesty v suterénu a její délka, klasifikace střešního pláště z hlediska požární bezpečnosti, panikové kování a její funkce - předem předpjaté a dodatečně předpjaté konstrukce - vedení střešní vpusti v objektu, řešení prahu u dveří - použití výhody a nevýhody asfaltových pasů a PVC folií na střešní konstrukci Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO