Wellness Čeladná

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout nízkoenergetickou budovu občanské vybavenosti, konkrétně návrh rekreačního wellness centra. Objekt má půdorysný tvar písmene L s plochou střechou, je navržen s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Přízemí bude sloužit jako wellness centrum s bazénem a saunami. Ve 2. NP jsou navrženy masáže a solária. Technické zázemí se nachází v suterénu. První část diplomové práce je věnována architektonicko-stavebnímu řešení. Konstrukčně je objekt členěn do dvou částí. Část administrativního zázemí a masáží tvoří konstrukce charakteru příčného stěnového systému z broušených cihelných tvárnic a zateplením v systému ETICS. Vnitřní zdivo je navrženo z keramických broušených cihel. Stropní konstrukce jsou ve formě spojité železobetonové desky. Stavba je založena na základových patkách a pasech. Střecha budovy je jednoplášťová plochá s kačírkem. Wellness část je tvořena monolitickým průvlakovým skeletem s vysokou štíhlostí sloupů. Vodorovná nosná konstrukce je v tomto případě opět tvořena spojitou monolitickou železobetonovou deskou. Druhá část práce řeší především techniku prostředí staveb. Budova bude vytápěna kotlem na peletky a dále bude využívat energie z fotovoltaických panelů. Větrání v objektu je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami se zpětným získáváním tepla. Třetí část práce se zabývá posouzením solárních zisků ve vnitřním prostředí bazénové haly. V rámci práce jsou navrženy tři varianty s vícekriteriálním hodnocením a je vybrána varianta optimální. Diplomová práce je zpracována převážně v softwarech Archicad, Deksoft, MS Excel a Word.
The aim of this master thesis is to design a low-energy building for civic amenities, specifically the design of a recreational wellness centre. The building has an L-shaped floor plan with a flat roof and is designed with two above ground and one underground floor. The ground floor will serve as a wellness centre with a swimming pool and saunas. Massages and solariums are proposed on the 2nd floor. Technical facilities are located in the basement. The first part of the thesis is devoted to the architectural and structural design. Structurally, the building is divided into two parts. The part of the administrative facilities and the massage rooms consists of a construction of the character of a transverse wall system made of cut brick blocks and insulated with ETICS. The internal masonry is designed in ceramic ground bricks. Ceiling structures are in the form of continuous reinforced concrete slab. The building is based on footings and waist foundations. The roof of the building is single-skin flat with a gravel. The wellness part is made up of a monolithic diaphragm skeleton with high slenderness columns. The horizontal load-bearing structure in this case again consists of a continuous monolithic reinforced concrete slab. The second part of the thesis deals mainly with the environmental engineering of the buildings. The building will be heated by a pellet boiler and will also use energy from photovoltaic panels. Ventilation in the building is provided by air handling units with heat recovery. The third part of the thesis deals with the assessment of solar gains in the indoor environment of the pool hall. Three variants are proposed with multi-criteria evaluation and the optimal option is selected. The thesis is mainly elaborated in Archicad, Deksoft, MS Excel and Word software.
Description
Citation
KOZUMPLÍKOVÁ, M. Wellness Čeladná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
1. K čemu slouží systém split? Pouze pro chlazení. 2. Jak jste navrhovala teplotní spád? Výpočtem. 3. Proč jste použila pěnové sklo? Protože je ekologičtější a odolává vlhkosti a vodním parám. 4. Ing. Struhala se ptá na značky v situaci. Studentka vysvětluje. 5. Povolí odbor životního prostředí odovd vody do vodoteče? Snad ano, pokud ne, mohla bych navrhnout vsakování. 6. Kudy dopraví technologii do technické místnosti? Bez odpovědi. 7. Kolikrát jste byla v podobném provozu? Párkrát. 8. Chybí spádování podlahy v sauně a u bazenu. 9. Kde se osprchují osoby tělesně postižené? Ve sprše v druhém patře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO