Rekreační hotel Lipno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace návrhu novostavby hotelu v obci Lipno nad Vltavou blízkosti vodní nádrže Lipno. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, s neobytným podkrovím a s částečným podsklepením, kde se budou nacházet podzemní garáže pro ubytované a technické zázemí hotelu. Objekt bude sloužit pro ubytování celkem 70 osob ve 27 hotelových pokojích. Dále je objekt vybaven hotelovou restaurací, posilovnou, masážemi a saunou. Konstrukční systém je navržený jako zděný z cihelného systému Heluz, doplněný železobetonovým skeletovým systémem. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno. Pouze obvodové zdivo v suterénu je z bednících tvarovek vyplněné prostým betonem. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Zastřešení je navrženo dvěma zaoblenými protilehlými pultovými střechami ve dvou úrovních vynesenými střešními vazníky a dále doplněno střechou plochou vegetační. Moderní vzhled podtrhují použité materiály. Mezi ně patří prosklené zábradlí balkonů čí teras a jejich umístění, dále kombinace fasády barvy bílé s fasádním obkladem z vláknocementových desek v imitaci dřeva. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu hotelu.
This diploma thesis contains design documentation of of a new hotel in Lipno nad Vltavou near the Lipno reservoir. It is a building with three floors, a non-residential attic and a partial basement, where there will be underground garages for guests and technical facilities of the hotel. The building will accommodate a total of 70 people in 27 hotel rooms. The building is also equipped with a hotel restaurant, gym, massages and a sauna. The structure of the building is designed as masonry system manufactured by Heluz, supplemented by a reinforced concrete skeletal system, outside walls have a contact thermal isulation. Only the basement walls are made of permanent concrete framework. Horizontal structures are made of reinforced concrete monolithic slabs. The roofing is designed with two rounded opposite counter roofs in two levels raised by roof trusses and further supplemented by a flat vegetation roof. The modern look is underlined by the materials used. These include the glazed railings of balconies or terraces and their location, as well as the combination of white facades with facade cladding made of fiber-cement boards in imitation wood. The design was concentrated on high user comfort and overall modern concept of the hotel.
Description
Citation
KOVÁČIKOVÁ, N. Rekreační hotel Lipno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představila umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a vizualizace objektu. Dále studentka odpovídala na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Jakým způsobem byl navržen počet parkovacích míst objektu? - Jakým způsobem je řešeno odvodnění prostor podzemní garáže? Jak je řešeno z hlediska PBŘ odvětrání těchto prostor a jak se tento způsob odrazí na typu pohonných látek vozidel, které zde lze parkovat? - Lze akustické bloky HELUZ AKU o tl. 200 mm skutečně prohlásit za „příčkové“ zdivo? Jak je jejich zatížení vyneseno ve stropní konstrukci? Je dimenze desek dle Vás pro přenos tohoto zatížení dostatečná? Navrhněte optimální řešení. - Jaká teplota vnitřních prostor je uvažována v prostorách wellness ve 2.NP a jak se tyto zvýšené požadavky projeví na součiniteli prostupu tepla U? - Je umístění drenáže na úroveň základové spáry vhodné? Jaké poruchy toto umístění může vyvolat? - Uveďte výhody a nevýhody vyspádování plochých střech pomocí betonové spádové vrstvy. - Jak bude vyřešen nedodržený minimální sklon plechové střešní krytiny v místech, kde vazníky přechází do roviny? Jaká bude třída těsnosti DHV? - Jaká je minimální šířka větrané vzduchové vrstvy u provětrávané fasády skladby S9? Z jaké normy vychází minimální rozměr této vrstvy? - Jakým způsobem byla posouzena vzhledem k počtu osob v objektu doba evakuace? - Jakým způsobem se v návrhu objektu projevilo střední radonové riziko a ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položen
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO