Novostavba polyfunkčního domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Objekt se nachází v řadové zástavbě jako koncový dům, v centrální části města Uherský Brod. Objekt je navržen jako třípodlažní, částečné podsklepený. V podzemním podlaží bude umístěno parkoviště a technické zázemí. Polyfunkční dům bude sloužit jako prodejna a opravna fitness zařízení a budou se v něm nacházet kancelářské prostory, výdejna e-shopu, hygienické zázemí a příslušenství domu. Konstrukční nosný systém budovy je navržen jako příčný, konstrukční soustava jako stěnová v kombinaci se sloupy. Technologie provádění je zděná v kombinací s monolitickými sloupy a stropy. Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických broušených cihel. Vodorovné nosné konstrukce budou železobetonové monolitické. Střechy budou provedeny jako jednoplášťové ploché, částečně jako pochozí terasy. Schodiště je navrženo jako přímé, dvouramenné s podestou, monolitické. V zrcadle schodiště je navržen výtah. Základové konstrukce jsou navrženy jako plošné, monolitické, základové pasy. Účel a funkční využití polyfunkčního domu je navrženo s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Objekt je řešen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.
The diploma thesis deals with the new construction of a multifunctional building in Uherský Brod. The building is located in row houses development as an end house, in the central part of city Uherský Brod. The building is designed as a three-storey with partial basement. In the basement floor a parking slot and a technical facilities will be situated. The multifunctional building will serve as a fitness equipment store and repair shop it and will contain office premises, an e-shop dispensing, sanitary facilities and other house facilities. The structural system of a bulding is designed as a transversal, a constructural system as wall system in combination with columns. The construction technology is masonry system in combination with monolithic columns and ceilings. The vertical load-bearing structures will be built of ground clay bricks. The horizontal load-bearing structures will be reinforced concrete cast-in-placed. The roofs will be built as warm flated, partly as walkable terraces. The staircase is designed as straight, half-turn stairs with a landing, cast-in-place. There is an elevator designed in the mirror staircase. The foundation structures are designed as flat, cast-in-place concrete strip footings. The purpose and functional use of the multifunctional building are designed with regard to people with reduced mobility or orientation. The building is designed as a building with almost zero energy consumption.
Description
Citation
KOŘENEK, T. Novostavba polyfunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - předseda, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Žajdlík - tajemník, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. - člen, Ing. arch. Luboš Eliáš - člen, Ing. Eva Šuhajdová - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Příborský - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student v rámci prezentace představil svou závěrečnou práci na téma „Novostavba polyfunkčního domu.“ Student v rámci prezentace představil lokalitu a umístění objektu. Bylo představeno dispoziční řešení jednotlivých podlaží a funkce objektu. Student představil konstrukční a materiálové řešení stavby. V rámci prezentace student objasnil reakce na dotazy oponenta, které byly následně diskutovány nad výkresovou dokumentací. V rámci odborné rozpravy byly položeny následující dotazy: Objasněte řešení odkanalizování objektu. Objasněte stanovení počtu parkovacích stání. Varianty zakládání na hranici pozemku. Postup výstavby spodní části stavby. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO