Sportovní hala Staré Město

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší projekt novostavby Sportovní haly ve Starém Městě ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby na parcelách 2420/1, 2420/41, 2420/42, 2420/43, 2420/44, 4568/38, 6277/2, 6277/3, 2517/4. Parcely na kterých se stavba navrhuje jsou rovinaté nebo mírně svažité. Objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Obvodové konstrukce v šatnách jsou navrženy z keramických tvárnic systému POROTHERM včetně zateplovacího systému podle zásad ETICS a v tělocvičně pak z lehkého obvodového pláště systému KINGSPAN. Vodorovné konstrukce jsou skládané předpjaté stropní panely SPIROLL. Objekt šaten je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, tělocvična pak obloukovými vazníky z lepeného lamelového dřeva. Ve sportovní hale je navrženo 5 šaten včetně hygienického zázemí, poté zázemí na provoz haly a občerstvení diváků.
The master's thesis deals with the project of the new building of the Sports Hall in the Staré Město at the stage of project documentation for the construction on plots 2420/1, 2420/41, 2420/42, 2420/43, 2420/44, 4568/38, 6277/2, 6277/3 , 2517/4. The plots on which the construction is proposed are flat or slightly sloping. The building has no basement, has two floors. The perimeter structures in the locker rooms are designed from ceramic blocks of the POROTHERM system, including the thermal insulation system according to the principles of ETICS, and in the gym from the curtain walling of the KINGSPAN system. Horizontal structures are folded prestressed ceiling panels SPIROLL. The cloakroom building is covered by a warm flat roof, and the gymnasium by barrel roof made of glued laminated girder. In the sports hall, 5 changing rooms are designed, including sanitary facilities, then facilities for the operation of the hall and refreshments for spectators.
Description
Citation
KOLÍSEK, A. Sportovní hala Staré Město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci projektu sportovní haly. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: jak je prosvětlená hala? St: světlíkami ve hřebenu. Jsou dva dilatační celky? St: není. Nevhodně vyřešené bezbariérové WC. Nevhodné řešení kotvení přístřešku. V detailu přístřešku není zakresleno betonové lože pod spirolly, dilatace beton. mazaniny v podlaze. Nevhodné řešené detailu atiky u fasádního panelu skrze vzduchotěsnost a tepelný most. Na připomínky oponenta reagoval student nepřesvědčivě, svoje řešení obhajoval nejistě a nebyl schopen je přijatelně zdůvodnit. Rovněž otázky položené členy komise nezodpověděl zcela dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO