Dům s pečovatelskou službou ve Zlíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby domu s pečovatelskou službou ve Zlíně pro klienty, kteří se nedokážou o sebe samostatně postarat a potřebují celodenní ošetřování. Dům s pečovatelskou službou je navržen jako samostatně stojící ve svažitém terénu. Svah je využit a vstup do prvního nadzemního podlaží je v úrovni upraveného terénu z ulice Broučkova a vstup do suterénu je také z upraveného terénu. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických broušených tvárnic v nadzemních podlažích. V suterénu je použito na obvodové a svislé nosné konstrukce ztracené bednění. Výtahové šachty, stropní konstrukce a schodiště jsou navrhnuty z monolitických železobetonových konstrukcí. Střecha je extenzivní vegetační plochou střechou. Objekt je založen na železobetonových pasech. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
The subject of the thesis is the development of project documentation for the construction of a nursing home in Zlín for clients who are unable to take care of themselves and need full day care. The nursing home is designed to stand alone in sloping terrain. The slope is used and the entrance to the first above-ground level is at the level of the modified terrain from Broučkova street and the entrance to the basement is also from the modified terrain. The building is designed with one underground floor and five upper floors. The circumferential and internal supporting masonry is designed from ceramic cut cinder blocks on the upper floors. Lost shuttering is used on the perimeter and vertical support structures, in the basement. Elevator shafts, ceiling structures and staircases are designed from monolithic reinforced concrete structures. The roof is an extensive green roof. The object is based on reinforced concrete strips. The object is insulated with the ETICS.
Description
Citation
KAULINCOVÁ, H. Dům s pečovatelskou službou ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Pobucká - tajemník, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka představila jsou diplomovou práci na téma Dům s pečovatelskou službou ve Zlíně. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Například: Vysvětlete jak je nakládáno s dešťovými vodami. Jak je řešeno spádování parkoviště? Řešení umístění vodoměrné šachty. Otázky komise: Byla jste se podívat na dům s pečovatelskou službou? Jaký mohou vznikat problémy ve vegetačních střechách? Řešení detailu atiky. Jaký je přesah oplechování u atiky? Jak je připevněna OBS deska u atiky. Řešení detailu atiky, napojení hydroizolace. Jak jsou svedeny odpadní vody do instalační šachty? Proč je objekt zařazen z hlediska PBŘ jako LZ1?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO