Mateřská škola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zhotovením projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy. Objekt se nachází ve Velké Bíteši na ulici Lánice v okrese Žďár nad Sázavou. Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. Druhé nadzemní podlaží je částečně provedeno jen nad středovou částí stavby. V prvním nadzemním podlaží je objekt dispozičně rozdělen na 3 části, kde jsou po levé a pravé straně navrženy třídy mateřské školy, kdy každá třída disponuje kapacitou až 20 dětí. V obou částech je i zázemí pro zaměstnance. Tyto boční části jsou napojeny na středový obdélník, ve kterém je umístěno schodiště s přístupem jak do přízemí, tak i do druhého nadzemního podlaží. Dále je zde navržena jídelna s přípravou jídla, sklady a zázemí pro personál. Objekt mateřské školy je navržen pro 40 dětí ve věku od 3 do 6 let. Pozemek vybraný pro tento objekt je rovinatý, umístěn v zastavěném území s rodinnými domy, ale i s objekty s funkcí občanské vybavenosti. Obvodové stěny v suterénu jsou z betonových tvarovek zalité betonem. Na obvodové stěny nadzemních podlaží jsou použity keramické tvárnice Porotherm. Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních panelů Spiroll. Objekt bude zastřešen plochou střechou.
The subject of this diploma thesis is design documentation of a kindergarten building. The structure is situated in Velká Bíteš on Lánice street in Žďár nad Sázavou district. The building consists of two above ground floors and partial basement. The second floor is only above the central part of the building. The first floor is divided into three sections. On the left and on the right side there are classrooms for children with capacity of 20 children. On both sides there are staff facilities. These two sides are connected to the rectangle in the middle, where there is a staircase that connects all the floors and the basement. In this part there is also a school canteen where the meals are going to be prepared, storage and staff facilities. The structure can accommodate up to 40 children aged 3-6. The building plot which is flat is situated among detached houses and buildings for public services. The external wall in basement is designed from concrete blocks covered with concrete. The external wall above the ground is designed from Porotherm clay blocks. The floor structure is designed from prestressed concrete floor slab Spiroll. The structure is roofed with a flat roof.
Description
Citation
JANEČKOVÁ, A. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu mateřské školy. Prezentace obsahovala popis zájmového území, územního plánu, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: Jakým způsobem se bude zásobovat jídlo v přípravně? St: popsala provoz. Kolik pracuje lidí v kuchyni? St: dvě kuchařky. Při plné kuchyni není dostatečný prostor konstatuje komise. Jak se nasytí vodou podsyp? Otázky komise k projektové dokumentace: 1) kde bude vyústěn odvětrání radonu? St: střecha 2) jak se dostanu k instalačním šachtám? 3)nejsou zakresleny v půdorysu podestové nosníky u schodiště. Specifika na zábradlí a kde najdu výšku v PD? Kolik madlo musí přesahovat přes výstup a nástup? St: 150 mm, není zakresleno. 4) zásady pro vykreslování výkresu tvaru? Nejsou zakresleny otvory. Špatně vykreslený sklopený řez ve výkresu tvaru zobrazovaného podlaží. 5) chybně zakresleno spádování podlahy. 6) chybně zakreslena výška obkladu u kuchynské linky 7)jak si očistí boty u vstupu? Komise: lepší v celé ploše zádveří. 8) nutno mít prosvětlen celý prostor třídy. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO