Knihovna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby knihovny a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Knihovna je umístěna v obci Jiříkovice na téměř rovinné parcele. Objekt je řešen jako samostatně stojící s podzemním podlažím a se dvěma nadzemními podlažími. Nadzemní část objektu obsahuje knihovnu, administrativu a kavárnu. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodišti a výtahem. Podzemní část objektu obsahuje archiv, sklady a technické zázemí. Konstrukční systém tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem z cihelných bloků. Vodorovné nosné konstrukce jsou lokálně podepřené monolitické železobetonové desky. Fasádu objektu tvoří zateplovací systém s minerální tepelnou izolací v kombinaci s dřevěným obkladem. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou.
The subject of this diploma thesis is the design of a new library and the elaboration of project documentation for the construction. The library is located on the outskirts of the village Jiříkovice on a flat plot. The building is designed as a detached building with an underground floor and two above-ground floors. The individual floors are connected by staircases and a lift. The above-ground part of the building contains library, office part and café. The underground part of the building contains archive, stores and technical facilities. The structural system of a building is designed from cast-in-place concrete frame with filling from ceramic blocks. Horizontal structural system is from cast-in-place reinforced concrete point-supported slabs. Part of facade is from wood and part is with contact thermal insulation system with mineral wool insulation. Roof construction is designed as flat green roof.
Description
Citation
DRINKOVÁ, N. Knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. František Vajkay, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka si připravila prezentaci své závěrečné práce s názvem Knihovna. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Studentka si připravila odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Doplňující otázky komise: 1) Popište princip a výhody obkladových prken thermowood 2) Popište způsob vytápění a větrání objektu, východy a nevýhody teplovzdušného a teplovodního způsobu vytápění. 3) Odtok vody z plochých střech. 4) Drenáže odtok vody z povrchů v okolí budovy, způsob navržení retence srážkové a podpovrchové vody. 5) Zdůvodněte návrh skladby podlahy ve skladovacích prostorech v suterénu s ohledem na statické zatížení od regálů. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO