Skladová hala s administrativou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Naplní této diplomové práce je návrh novostavby skladové haly s administrativou v areálu Zetor v městské části Brno – Líšeň. Jedná se o objekt, který je členěn na část skladovou a administrativní. Skladová hala má jedno nadzemní podlaží a bude sloužit pro skladování ocelových výrobků v rámci areálu Zetor. Administrativní část disponuje třemi nadzemními podlažími, kdy 1.NP slouží jako zázemí pro zaměstnance skladové haly, v 2.NP a 3.NP se nachází kancelářské prostory se sociálním zázemím. Stavba je založena hlubinným zakládáním na ražených pilotech. Nosná konstrukce objektu je navržena jako montovaný prefabrikovaný železobetonový skelet s průběžnými sloupy a průvlaky uloženými na sloupech. Obvodový plášť obou částí je tvořen ze sendvičových minerálních panelů. Nosná konstrukce střechy skladové haly je tvořena střešními vazníky a je provedena jako plochá jednoplášťová. Stropní konstrukce administrativní části je provedena ze stropních panelů SPIROLL, střecha administrativy je také provedena jako plochá jednoplášťová.
The content of this diploma thesis is the design of a new warehouse hall with administration in the Zetor complex in the Brno – Líšeň district. It is the building thaht is divided into warehouse hall and administrative part. The warehouse hall has one floor and will be used for storage of steel products within the Zetor complex. The administrative part has three floors, where the 1st floor serves as a background for warehouse employees, on the 2nd and 3rd floors there are office space with social facilities. The construction is based on deep foundations on embossed piles. The supporting structure of the building is designed as a prefibricated reinforces concrete skeleton with continuous columns and beams places on the columns. The peripheral shell of the both part sis made of sandwich mineral panels. The supporting structure of the roof of the warehouse hall consists of roof trusses and is made as a flat single-skin. The ceiling construction of the administrative part is made of SPIROLL ceiling panels, the roof of the administration is also made as a flat single-skin.
Description
Citation
DOSTÁL, P. Skladová hala s administrativou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Václav Venkrbec - člen, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student si připravil prezentaci projektu skladové haly s administrativou. Prezentace obsahovala popis zájmového území, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: pro kolik zaměstnanců je řešeno zázemí haly? Proč je spodní okapnice u detailu okapu? jaká je hranice mezi plochou a šikmou střechou? Otázky komise k projektové dokumentace: 1) technologie výstavby skeletu? 2)jak se zabrání kročejovému hluku od prefa schodiště? 3) jak je provedena atika? 4) popis návrhu skladby podlahy haly? Jaká je nevýhoda vsypu u podlahy? 5) jak se určit tvar opěrné stěny? Co se ověřuje u opěrné stěny? St: stabilita. Chybí odvodnění opěrné stěny. 6)jaký je pracovní prostor? St: 600 mm Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO