Mateřská škola Hustopeče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je vypracování určených částí projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Jedná se o objekt občanské vybavenosti – mateřskou školu. Ta bude složená celkem ze 4 tříd, z nichž každá má své vlastní hygienické a skladovací zázemí. Součástí objektu je i vlastní kuchyně s jídelnou, která bude sloužit pro přípravu stravy přímo v objektu. Objekt je určen pro celkem 80 dětí, 8 učitelů a 3 kuchaře. Celý koncept návrhu dbá (mj.) zejména na ekonomiku celé stavby ať už svým dispozičním řešením, materiálovým řešením nebo technickým zařízením budovy. Dispoziční řešení vychází především z velikosti, orientace a svažitosti stavebního pozemku. Pozemek má výrazný jak podélný, tak i příčný sklon a tomu odpovídá rozložení hmot objektu. Pozemek je poměrně úzký obdélník a jeho mnohonásobně delší strana je rovnoběžná s uliční čárou.
The subject of this diploma thesis is elaborating specific parts of detailed deisgn for building kindergarten in Hustopeče according to Annex No. 13 to Decree No. 499/2006 Coll. The thesis deals with a object of public services - a kindergarten. This kindergarten will consist of a total of 4 classrooms, each of which has its own sanitary and storage facilities. The building also includes its own kitchen with a dining room, which will be used for the preparation of meals on the premises. The building is designed for a total of 80 children, 8 teachers and 3 chefs. The whole design concept takes into consideration, among other things, the economy, whether in its layout, material solution or technical equipment of the building. The layout is based primarily on the size, orientation, and slope of the building plot. The land has a significant longitudinal as well as transverse slope and the distribution of the building's masses corresponds to this. The plot is a relatively narrow rectangle, and its much longer side is parallel to the street line.
Description
Citation
ČECH, M. Mateřská škola Hustopeče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Michal Navrátil - tajemník, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. - člen, Ing. Jan Barnat, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Student si připravil prezentaci projektu mateřské školy. Prezentace obsahovala popis zájmového území, územního plánu, situaci objektu, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Student si připravil odpovědi v reakci na otázky oponenta. Byly položeny další doplňující otázky: Jak je řešeno odvodnění parkoviště? St: Zasakovací dlažba. Jak je široká příjezdová komunikace? St: 3,5 m. Konstatování na nevhodné kolmé stání. Vyspádování kanalizace od umyvadle ve venkovním skladu? St: pozemek ve svahu. Kde se najde kontroly střechy s četností. Lze dle ÚP ploché střechy. St: lze. Otázky komise k projektové dokumentace: 1) jak je řešený bezbariérový přístup. 2) oddělení třídy do jídelny přes čistou zonu by bylo vhodnější řešení. 3)jak se větrají prostory WC a jak jsou osvětleny? St: nuceně 4) konstatování na lepší vedení přípojek 5)nedostatečné osvětlení třídy v koutu místnosti. 6) proč je pod příčkou základ? St: příčka z vápenopískových tvárnic. Proč štěrkový podsyp pod podkladním betonem? St: nedrželo vodu, srovnání. 7)proč dva asfaltové pásy v podlaze? St: lepší zaizolování. Jaké hydrofyzikální namáhání jste uvažoval? 8) Proč TI ve dvou vrstvách? St: prostřídání spar 9) Chybí samonivelační vrstva na srovnání 10) u potěru není pevnost v tlaku, ale podle pevnosti v tahu za ohybu Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO