Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vypracovaním projektovej dokumentácie polyfunkčného domu. Objekt je situovaný v Banskej Bystrici na mierne svahovitom teréne. Stavba je rozdelená na 3 časti – A, B, C, ktoré sú prepojené 2 podlažiami podzemných garáží a prvým nadzemným podlažím, kde sa nachádzajú obchodné priestory. Ďalších 5 podlaží tvoria byty. V každej časti ich je 18 s dispozíciou 2+kk a 3+kk. Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet, doplnený o železobetónové a murované obvodové steny. Strecha je plochá a členitá, v časti je pochôdzna a v časti pokrytá štrkom a vegetáciou. Stavba celkovo svojim charakterom zapadá medzi okolitú zástavbu.
The aim of diploma thesis is to design and create a project documentation of a multifunctional building. The building is situated in Banská Bystrica in a slightly sloping terrain. The building is divided into 3 parts - A, B, C, that are connected by 2 floors of underground garages and the first floor, where are situated commercial premises. There are apartments located on the next 5 floors, 18 of them in each part, with a layout of 2+kk and 3+kk. The load-bearing system of this building consists of a reinforced concrete skeleton, supplemented by reinforced concrete and masonry perimeter walls. The roof is flat and rugged, partly walkable and partly covered with gravel and vegetation. The overall character of the building fits into the surrounding buildings.
Description
Citation
BRAŠEŇOVÁ, V. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Petr Beneš, CSc. - předseda, Ing. Karel Čupr, CSc. - místopředseda, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. Michal Štrba, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Uher, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Jakub Dohnal - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představila umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení. Dále studentka odpovídala na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - V koordinačním situačním výkrese C.2 chybí vytyčení hlavního stavebního objektu a nejsou zakresleny venkovní trasy inženýrských sítí mimo přípojek. - U všech půdorysů doporučuji vhodněji umístit popis vztažných přímek jeho vysunutím vně vnějšího kótovacího systému. - U výkresů půdorys suterénu 1S a 2S by bylo vhodné doplnit schématické zakreslení záporového pažení. - V půdorysu suterénu 2S chybí v m.č. S215 zábradlí u schodiště. V místnosti č. S217 chybí specifikace spádu podlahy a poloha podlahové vpusti. - Doplňte, jakým způsobem je zabezpečen vjezd do podzemních garáží proti vniknutí neoprávněných osob. - U půdorysů nadzemní části chybí u výškových kót znaménko +. - U půdorysu 2.NP chybí výškové údaje u zakreslované střešní roviny. Tyto jsou v samostatném výkrese střechy. Bylo by vhodné využít výkres 2.NP na zakreslení finální plochy zelené střechy, řešení střešního pláště řešit jen ve výkrese střechy. - V půdoryse 2.NP objasněte u posuvných dveří v místnosti č. 235 jaká je skutečná velikost stavebního otvoru pro dveřní pouzdro posuvných dveří. - U svislého řezu B-B objasněte řešení podlahy v místě rampy v 2S a 1S. - V rámci řezu C-C vysvětlete, jaké jsou zásady vedení řezové roviny schodištěm dle ČSN 01 3420. - U řezu C-C objasněte postup betonáže základové konstrukce u dojezdu výtahové šachty ve vztahu k zakresleným konstrukčním spárám. - U konstrukčních výkresů tvarů stropních konstrukcí dochází vzhledem k chybě zakreslení nosných konstrukcí ke snížení kvality čitelnosti těchto výkresů. - U detailu soklu upřesněte umístění těsnících prvků „bílé vany“ a návaznosti řešení povlakové izolace spodní stavby v soklové části. Komise se dále zeptala na tyto otázky: - Je u schodiště správně naznačena řezová rovina? - Jak má vypadat výstupní čára u schodiště? - Zabávala jste se nějak objektovou dilatací? - Jak byste řešila dilataci nadzemní konstrukce? Jak spárami? Konkrétně prosím? Jaká je délka objektu? Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhované řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO