Mateřská škola Pastelka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem mé diplomové práce je navrhnout novostavbu mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt se skládá ze tří hlavních částí. První částí je vytvoření projektové dokumentace. Budova je navržena s ohledem na architektonický výraz. Mateřská škola je rozdělena na dvě třídy se zázemím, každá pro dvacet dětí. Jedná se o jednopodlažní budovu se sedlovou střechou. Objekt založen na základové desce a pod ní je ve dvou vrstvách pěnové sklo. Obvodové stěny jsou z vápenopískových tvárnic, které jsou zaizolovány kontaktním zateplovacím systémem. Druhou částí je posouzení energetické náročnosti budovy a využití energie z obnovitelných zdrojů. Budova využívá jako vytápění tepelné čerpadlo země voda, vzduch je zajišťován mechanickým větráním s rekuperací tepla a dodávka elektřiny je částečně zajišťována fotovoltaickým systémem. Poslední část diplomové práce hodnotí budovu z hlediska metody multikriteriální analýzy. Pro toto hodnocení jsem použila národní metodiku SBToolCZ.
The aim of my master's project is to design a new building of kindergarden with nearly zero energy consumption. The project consists of three main parts. The first part is to create project documentation. The building is designed regarding to architectural expression. The kindergarden is split into two departments each for twenty children. It is single storey building with saddle roof. It is based on concrete foundation and under them there is foam glass. External walls are made of sand-lime blocks which are insulated with a contact thermal insulation system. The second part is to assess the energy performance of the building and usage of energy from renewable sources. The building uses ground source heat pump as a heating, air is provided by mechanical ventilation with heat recovery and eleckricity is partly provided by a photovoltaic system. The last part of master's project evaluates the building by the method of multi–criteria analysis. For this evaluation I used national method SBToolCZ.
Description
Citation
BRANDTNEROVÁ, J. Mateřská škola Pastelka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - místopředseda, Jan Skupa - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
Studentka si připravila prezentaci projektu mateřské školy. Prezentace obsahovala popis zájmového území, popis objektu, dispoziční řešení podlaží, konstrukční systém s popisem materiálů, architektonické řešení a vizualizace exteriéru. Dále prezentace obsahovala koncepci technického zařízení budovy, posouzení v rámci hodnocení SBToolCZ a shrnutí praxe v projekčním ateliéru. Studentka si připravila odpovědi na otázky oponenta a dále probíhala diskuze nad V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - místnost izolace, kam umístit, je ve vyhlášce? - propojení hygienického zázemí s okolním prostorem - velikost oken a osvětlení vnitřních prostor oken - odvětrání podloží, radonové riziko - výhody založení na pěnovém skle - výkon fotovoltaických panelů a na co bude napojeno např. ve VZT - provoz školky přes prázdniny - součinitel prostupu tepla U a tl. izolace ve stropu nad 1NP Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO