Posouzení investičního projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením finanční stability a investiční činnosti v obci. Charakterizuje investice a studii proveditelnosti a popisuje problematiku dotační politiky Evropské unie a České republiky. Dále se práce věnuje ukazatelům finanční analýzy, popisuje konkrétní obec a posuzuje její finanční stabilitu. Také představuje investiční projekty v obci, posuzuje jejich efektivitu a navrhuje další rozvoj obce.
The diploma thesis deals with the assessment of financial stability and investment activities in the municipality. It characterizes investments and feasibility study and describes the grant policy of the European Union and the Czech Republic. The diploma thesis also deals with the indicators of financial analysis, describes a specific municipality and assesses its financial stability. It also presents investment projects in the municipality, assesses their effectiveness and proposes further development of the municipality.
Description
Citation
ZMEŠKAL, J. Posouzení investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO