Cenové porovnání variantního technického řešení konkrétního stavebního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom diplomovej práce je cenové porovnanie variantného technického riešenia konkrétneho stavebného objektu. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy používané pri spracovaní kalkulácie a rozpočtu, teória cien, druhy cien a rozpočtový software. Praktickú časť tvorí návrh variabilných technických riešení a ich porovnanie na základe aspektov posudzovania. V závere práce je vyhodnotenie rôznych variabilných technických riešení a výber najvhodnejšieho technické riešenia so zreteľom na účel stavebného objektu.
The subject of the thesis is a price comparison of a variant technical solution of a specific building. The thesis consists of two parts. The theoretical part describes the basic terms used in the processing of calculation and budget, price theory, types of prices and software used for budget. The practical part consists of the proposal of variable technical solutions and their comparison based on the chosen criteria. The conclusion is the evaluation of various variable technical solutions and the selection of the most suitable technical solution regarding the purpose of the building.
Description
Citation
ZELENAY, Š. Cenové porovnání variantního technického řešení konkrétního stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Petr Skála, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajoval na dobré úrovni vyžadované pro mgr. práce. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval dobře. Na otázky členů komise odpověděl na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na dobré požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO