Ekonomická a finanční proveditelnost investičního projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou veřejného investičního projektu a následně zjištěné informace aplikovat na případové studii v podobě provedení finančního a ekonomického zhodnocení vybraného investičního záměru. Hodnoceným investičním projektem je rekonstrukce kina v obci Hustopeče v Jihomoravském kraji, přičemž zjištěných výstupů bylo dosaženo pomocí nákladové metody analýzy nákladů a přínosů využitím aplikace eCBA. Součástí hodnocení je i provedení analýzy rizik v podobě citlivostní a kvalitativní analýzy.
The subject of the diploma thesis is to acquaint the reader with the issue of a public investment project and then apply the information found to the case study in the form of a financial and economic evaluation of the selected investment plan. The evaluated investment project is the reconstruction of a cinema in the village of Hustopeče in the South Moravian Region, while the identified outputs were achieved using the cost method of cost-benefit analysis using the eCBA application. Part of the evaluation also includes a risk analysis in the form of a sensitivity and qualitative analysis.
Description
Citation
TOMKOVÁ, D. Ekonomická a finanční proveditelnost investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO