Posouzení dopadu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá vydáním zákona č. 254/2020 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit dopad změny zákona na znaleckou činnost. Analýza probíhala formou dotazníkového šetření oslovením 1 002 znalců. Vyhodnocení výsledků je zpracováno za pomocí grafů, tabulek a volné citace vyjádření znalců. Práce se zabývá charakteristikou jednotlivých ustanovení zákona, jejich negativními dopady i přínosy. Výstupem práce je analýza současné situace. V závěru jsou formulovány doporučení a návrhy opatření.
The final thesis deals with the issuance of Act No. 254/2020 Coll., On experts, expert offices and expert institutes. The aim is to analyze, describe and evaluate the impact of the law change on expert activities. The analysis took the form of a questionnaire survey addressing 1,002 experts. The evaluation of the results is processed using graphs, tables and free citations of experts. The thesis deals with the characteristics of individual provisions of the law, their negative effects and benefits. The output of the work is an analysis of the current situation. In the end, recommendations and proposals for measures are formulated.
Description
Citation
SOMERLÍKOVÁ, M. Posouzení dopadu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO