Vliv územní infrastruktury na regionální rozvoj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá stanovením vlivu územní infrastruktury na regionální rozvoj. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán postup konstrukce kompozitního indikátoru. Metodika práce spočívá v sestavení dvou kompozitních indikátorů charakterizujících oblasti územní infrastruktury a regionálního rozvoje pomocí vhodných vstupních statistických dat. Tyto indikátory jsou pak podrobeny korelační analýze.
This bachelor thesis deals with the determination of influence of territorial infrastructure on regional development. Basic concepts of the issue and a procedure of the construction of a composite indicator are explained in the theoretical part. Methodology of work lies in the creation of two composite indicators characterizing areas of territorial infrastructure and regional development using appropriate input statistical data. These indicators are then subjected to a correlation analysis.
Description
Citation
NETUKA, V. Vliv územní infrastruktury na regionální rozvoj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO