Vliv přeshraniční spolupráce na rozvoj regionu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je vliv přeshraniční spolupráce na rozvoj regionu. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy region, regionální rozvoj, regionální politika a přeshraniční spolupráce. Praktická část je zaměřena na popis socioekonomických faktorů Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. Součástí je také dotazníkové šetření. Dále jsou analyzovány socioekonomické dopady těchto regionů, které jsou vyvolány především přeshraniční spoluprací a cestovním ruchem. Poslední částí je ověření efektivnosti přeshraničí spolupráce na investičním záměru.
The topic of diploma thesis is the impact of cross-border cooperation on the development of the region. This thesis is included theoretical and practical parts. In the theoretical part are specified terms as region, regional development, regional politics and cross-border cooperation. The practical part focuses on description of socioeconomic factors of the Moravian-Silesian Region and Silesian Region. This thesis contains also questionnaires. Furthermore are analysed socioeconomics impacts of these regions, which are provoked especially by cross-border cooperation and tourism. The last part of the thesis is verification of efficiency of cross-border cooperation on the investment purpose.
Description
Citation
KANIOVÁ, T. Vliv přeshraniční spolupráce na rozvoj regionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen, Ing. Pavel Kocanda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO