Zlatá pravidla financování - jejich dodržování ve stavebních podnicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá zhotovením finanční analýzy sedmi stavebních společností se sídlem ve Zlínském kraji. Jako zdroje informací jsou použity výkazy finančního účetnictví za pět účetních období od roku 2016 do roku 2020, které byly přepracovány do elektronické podoby a následně z nich vyňaty hodnoty potřebné k uplatnění zlatých pravidel financování. Dále byly zpracovány údaje za stejné období 2016 až 2020, které zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve své příloze k publikaci Finanční analýza podnikové sféry. Z těchto údajů byla stanovena jednotlivá zlatá pravidla financování, která byla srovnávána s analyzovanými společnostmi. Na závěr jsou shrnuty a okomentovány výsledky analýz.
The diploma thesis deals with the preparation of a financial analysis of seven construction companies based in the Zlín Region. The financial accounting statements for the five accounting periods from 2016 to 2020 are used as sources of information, which have been converted into electronic form and subsequently the values needed to apply the golden financing rules have been removed from them. Data for the same period from 2016 to 2020 were further processed, which is published by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic in its appendix to the publication Financial Analysis of the Corporate Sphere. From these data, individual golden financing rules were determined, which were compared with the analyzed companies. Finally, the results of the analyzes are summarized and commented.
Description
Citation
JANEČKOVÁ, M. Zlatá pravidla financování - jejich dodržování ve stavebních podnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. - místopředseda, Ing. et Ing. Petr Trtílek - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - člen, doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Ing. Jana Nováková - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO