Hodnocení veřejného investičního projektu regenerace brownfields

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší hodnocení veřejného investičního projektu regenerace brownfields. První část práce popisuje problematiku brownfields, příčiny jejich vzniku a důvody pro regeneraci z teoretického hlediska. Také definuje veřejný projekt a metody pro jeho hodnocení. Druhá část obsahuje analýzu nákladů a užitků veřejného projektu Centrálních polytechnických dílen. Ty budou realizovány jako jeden z několika projektů v rámci obnovy historického areálu Winternitzových mlýnů v Pardubicích. Cílem práce je na základě socio-ekonomických toků stanovit ukazatele ekonomické efektivnosti a posoudit tak výhodnost realizace projektu.
The diploma thesis deals with the evaluation of a public investment project for the regeneration of brownfields. The first part describes the issue of brownfields, causes of their occurrence and reasons for their regeneration from a theoretical point of view. It also defines public project and methods for its evaluation. The second part contains a cost benefit analysis of a public project of Central Polytechnic Workshops. These will be one of several projects within the renovation of the historic Winternitz Mills in Pardubice. The aim of the work is to determine indicators of economic efficiency based on socio-economic flows and assess the feasibility of this project‘s implementation.
Description
Citation
BÍLÁ, A. Hodnocení veřejného investičního projektu regenerace brownfields [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Witala, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO