Energeticky úsporná budova mateřské školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem mé diplomové práce je návrh mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie ve Veřovicích. Budova je účelově rozdělena na tři části, kdy jedna část se skládá ze šaten, kanceláře, výdejny jídla a zázemí pro zaměstnance. Druhou část tvoří 2 samostatné herny s kapacitou pro 48 dětí a třetí část je tvořena technickým zázemím budovy. Projekt je celkem složen ze tří části. První část se zabývá návrhem stavebního řešení. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu, kdy svislé nosné konstrukce tvoří keramické tvarovky Porotherm a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z dutinových předpjatých panelů Spiroll. Zastřešení objektu je navrženo jako plochá, jednoplášťová, extenzivní zelená střecha. Druhá část se zabývá návrhem jednotlivých systému TZB. Jako zdroj tepla a chladu je navrženo tepelné čerpadlo země/voda z geotermálními vrty. Vytápění budovy zajišťuje podlahové vytápění. Budova dále využívá nuceného větrání, se zpětným získáváním tepla a možností v letních měsících chladit vybrané místnosti. V jednotlivých hernách je navíc navrženou stropní chlazení pomocí stropních panelů. V budově je dále navržena hybridní fotovoltaická elektrárna. Třetí část tvoří podrobný návrh otopné soustavy a obsahuje výpočet tepelných ztrát a návrh podlahového vytápění.
The aim of this project is to design a kindergarten with nearly zero energy consumption in Veřovice. The building is purposefully divided into three parts, where one part consists of locker rooms, an office, a food service and facilities for employees. The second part consists of 2 separate playrooms with a capacity for 40 children and the third part consists of the building services of the building. The project consists of three parts. The first part deals with the design of a building solution. It is a single-storey non-basement building, where the vertical load-bearing structures are made of Porotherm ceramic blocks and the horizontal load-bearing structures are designed from hollow prestressed Spiroll panels. The roof of the building is designed as a flat, warm, extensive green roof. The second part deals with the design of individual technical equipment. A ground / water heat pump is designed as a source of heat and cold. The building also uses mechanical ventilation, with heat recovery and the possibility of cooling selected rooms in the summer months. The third part consists of a detailed design of the heating system and contains a calculation of heat losses and a design of floor heating.
Description
Citation
NEČAS, L. Energeticky úsporná budova mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Moštěk - tajemník, Dominik Cakl - tajemník, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Radovan Kohút - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal své téma Energeticky úsporná budova mateřské školy. Student nejdříve popsal dispoziční a konstrukční řešení na daném objektu. Dále student popsal řešení TZB. Popsal systém na využívání srážkových vod, popsal navržené zdroje tepla, popsal systém chlazení, popsal systém nuceného větrání, popsal systém osvětlení a fotovoltaický systém. Student popsal svou odbornou praxi, kde popsal co na praxi prováděl. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Otázky rozpravy nad výkresy: Která vrstva má největší vliv na pokles dotykové teploty? Musíme posuzovat pokles nášlapné teploty, při návrhu koberce? Jak jste posuzoval dotykovou teplotu, když je podlahové vytápění? Co všechno měří presostav? V jakém režimu vám funguje čerpadlo? Je váš navržený zásobník na TV dostatečný na celý den? Jaká je funkce vaše trojcestného ventilu v daném výkresu? Za jak dlouho se ohřeje 150 l v zásobníku vaším zdrojem? Jaký jste navrhl teplotní rozdíl na systému vytápění? Máte v objektu navrženy i otopná tělesa? Mohl by se systém regulovat na páteřních rozvodech? Je možné regulovat přívod vzduchu do jednotlivých místností? Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO