Energeticky úsporná budova pro vzdělávání v Hradci Králové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh nízkoenergetické univerzitní budovy v Hradci Králové. Práce se skládá ze 3 částí, a to architektonicko-stavební části, technického zařízení budovy a energetického posudku na fotovoltaickou elektrárnu. Budova má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. V podzemním podlaží je technická místnost a sklad. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala, hygienické zázemí a šatny. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dvě přednáškové místnosti a kanceláře. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonový skeletový systém. Vodorovné nosné konstrukce jsou navržené jako předpjaté panely. Budova je zateplena minerální vatou. Na střeše objektu se nachází fotovoltaické panely. Vytápění budovy je zajištěno výměníkovou stanicí a nucené větrání zajišťují dvě vzduchotechnické jednotky. Hlavní částí diplomové práce je energetický posudek fotovoltaické elektrárny. Projekt je tvořen v softwaru ArchiCAD a HelioScope.
The aim of the master project is to design nearly zero-energy university building in Hradec Králové. The thesis consists of three parts, architectural-construction part, building services and energy assessment report to a photovoltaic power plant. The building has two above-ground floors and a basement under part of the building. In the basement there is utility room and storage. On the first floor there is entrance hall, sanitary facilities and locker room. On the second floor there are two lecture halls and office rooms. The vertical load-bearing structures are designed as a reinforced concrete frame system. Horizontal load-bearing structures are designed as prestressed panels. The building is insulated with expanded mineral wool. There are solar panels situated on the flat roof over the second floor. The building is heated by heat exchange station and the whole building is ventilated by two air conditioning units. The main part in my master project is energy assessment report to a photovoltaic power plant. The project is carried out in ArchiCAD and HelioScope software.
Description
Citation
MUŽÍK, M. Energeticky úsporná budova pro vzdělávání v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jan Moštěk - tajemník, Dominik Cakl - tajemník, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Radovan Kohút - člen, Ing. Jana Hodná - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal své téma Energeticky úsporná budova pro vzdělávání v Hradci Králové. Student popsal části své řešené práce a popsal polohu řešeného objektu. Popsal řešení navržené fotovoltaiky na střeše objektu. Student dále popsal dispoziční a konstrukční řešení objektu. Student dále popsal řešení pro technické zařízení budovy. Popsal veškerá zařízení TZB. Student popsal systém vytápění, ohřev TV, chlazení, systém VZT a akumulační nádrž na využívání srážkových vod. Dále student popsal ekonomické vyhodnocení objektu a popsal úsporu energie v objektu. Dále provedl popis ekologického vyhodnocení na objektu. Student popsal svou odbornou praxi, kde popsal co na praxi prováděl. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Otázky rozpravy nad výkresy: Jak máte řešeny základové konstrukce? Jak je řešena izolace v podsklepené části objektu? Kde všude máte navrženy žaluzie? Proč jste někde navrhoval žaluzie a někde ne? Jak máte provedeno akustické řešení vnitřních konstrukcí? Způsob založení schodišťového ramene? Jak je řešena staticky konstrukce nad fotovoltaickými panely? Jak máte navržen systém chlazení? K čemu máte v systému chlazení navrženo čerpadlo? Kde máte ve své práci provedeny výpočty? Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO