Provozní účinnost plynových kotlů

Abstract
Diplomová práca rieši návrh vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody pre objekt rehabilitačného centra v Hornom Hričove. Teoretická časť popisuje prevádzkovú účinnosť plynových kotlov a jej výpočtové metódy. V experimentálnej časti bolo v školskom laboratóriu vykonané meranie na plynovom kondenzačnom kotle pri rôznych teplotách vykurovacej vody. Z nameraných hodnôt bola dopočítaná prevádzková účinnosť podľa nepriamej metódy. Následne bolo vykonané porovnanie vypočítaných hodnôt a hodnôt stanovených analyzátorom prevádzkovej účinnosti. Pri porovnaní boli zistené malé odchýlky prevádzkových účinnosti a iné hodnoty využitia kondenzačného tepla medzi výpočtom a analyzátorom. Výpočtovú časť práce tvorí komplexný návrh dvoch variantov vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody. V prvom variante sú ako zdroj tepla navrhnuté plynové kondenzačné kotle a v druhom variante sú to tepelné čerpadlá vzduch-voda. Projektová časť práce je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a tvorí ju technická správa a výkresová dokumentácia.
This master’s thesis elaborates a design of water heating and heating system for a building of a rehabilitation center in Horný Hričov. The theoretical section describes operational efficiency of gas boilers and associated calculation methods. The experimental section covers measurements of condensing gas boiler at various temperatures of heating water conducted in university laboratory. Operational efficiency was then calculated using indirect method based on the measurement results. Subsequently, calculated values and values measured by an operational efficiency analyzer were compared. The comparison revealed minor deviations in operational efficiency values and different values of condensing heat utilization between the calculations and the analyzer results. The analytical section of the thesis consists of complex designs of two versions of the heating system and the water heating. The first design version uses condensing gas boilers as a heat source while the second version uses a water-air heat pump instead. The project section of the thesis is executed in the scope for a building permit and consists of a technical report and a design documentation.
Description
Citation
MARČIŠ, Š. Provozní účinnost plynových kotlů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Alexandr Baroň - tajemník, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal provozní účinnost plynových kotlů. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Otázky oponenta: 1) Vysvětlete, co představuje redukční činitel "b" a za jakých podmínek jej aplikujeme ve výpočtu stanovení tepelných ztrát či posouzení energetického štítku obálky budovy. 2) Řešil jste v rámci návrhu podlahového vytápění střední povrchovou teplotu podlahové konstrukce? Jak byste v případě překročení požadované hygienické hodnoty? 3) Jak byly určeny nejnižší a nejvyšší provozní přetlak expanzní nádoby. Jaké výšky byly uvažovány pro výpočet nejnižšího a nejvyššího dovoleného provozního přetlaku. 4) Jak byl určen součinitel prostupu tepla stěn kotle? Otázky členů komise: 1) Jaké jsou hygienické předpisy na střední povrchovou teplotu podlahy a kde jsou hodnoty uvedeny? 2) Postup návrhu expanzní nádoby 3) Co chráním nejvyšším dovoleným přetlakem soustavy? 4) Je možné získat součinitel prostupu tepla sendvičové konstrukce, neznám-li její skladbu? B – Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO