Komplex opatření v povodí Javornického potoka pro zlepšení kvality vody v malé vodní nádrži Rosnička

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se věnuje návrhu vodohospodářských a protierozních opatření v povodí Javornického potoka na zlepšení kvality vody v nádrži Rosnička ve Svitavách. V teoretické části autor shrnuje současné postupy v oblastech revitalizací malých vodních toků a protierozní ochrany v České republice. V praktické části byla nejprve provedena analýza území zahrnující rozbor přírodních podmínek, hydroekologický monitoring vodních toků dle metody HEM 2014 a stanovení erozních poměrů dle metody USLE. Poté byla navržena revitalizační opatření na Javornickém potoce pro zlepšení samočištění vody a obnovy zásob podzemní vody v potoční nivě a také dvě varianty protierozní ochrany na zemědělských plochách pro snížení vnosu splavenin do hydrografické sítě. Na závěr byla formulována koncepční a technická doporučení pro realizaci těchto opatření, jako podklad pro plánování a rozhodování politického vedení města Svitavy.
This thesis deals with the projection of water management and erosion control measures in the Javornický stream floodplain to improve water quality in the Rosnička pond near the town of Svitavy. In the teoretical part, the author summarized current practices in the areas of small river restorations and protection against soil erosion in the Czech Republic. In the practical part, the analasis of the area was first made, including the analysis of natural conditions, hydroecological monitoring of watercourses according to the HEM 2014 method and quantification of soil loss conditions according to the USLE method. Then, revitalization measures on the Javornický stream were designed to improve the self-purification of water and the restoration of ground water in the floodplain, as well as two variants of erosion control measures on agricultural areas to reduce the input of sediments into the hydrographic network. Finally, conceptual and technical recommendations for the implementation of these measures were formulated, as a basis for planning and decision-making of the political leadership of the town of Svitavy.
Description
Citation
ŠPAČEK, O. Komplex opatření v povodí Javornického potoka pro zlepšení kvality vody v malé vodní nádrži Rosnička [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Doležal - předseda, prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student Ondřej Špaček nejprve komisi představil osnovu své diplomové práce. Podrobně popsal současný stav řešené lokality, kvalitu vody v nádrži, zdroje znečištění. Následně se zaměřil na nápravná opatření, která byla doposud realizována. Diplomant popsal metodiku, provedené analýzy, hodnocení vodního toku, erozních poměrů. V návrhové části byla představena komplexní opatření. Závěrem diplomant uvedl řadu koncepčních a technických doporučení. Dále student reagoval na připomínky a dotazy oponentky Ing. Věry Hubačíkové, Ph.D.: Můžete uvést aktuální platné NV, které se týká ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod? Diplomant uvedl aktuální znění NV. Můžete, prosím, říct, kde a čím jste se při návrhu inspiroval? Diplomant uvedl zdroje, ze kterých vycházel. Zmínil rovněž přesné části, které ho k návrhu inspirovaly. Uveďte, jaké dotační tituly byste pro své návrhy vybral? Jako dotační programy by diplomant vybral dotační tituly MŽP a MZ. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. Byl k dispozici jako podklad pro zpracování tůní IGP? Průzkum k dispozici nebyl, diplomant popsal podklady, dle kterých určil hladinu podzemní vody a geologické složení podloží. Tůně byly navrženy s rozdílnou hloubkou tak, aby byla podpořena biodiverzita lokality. Doc. Dr. Ing. Petr Doležal Na území proběhly pozemkové úpravy. Myslíte, že pozemkový úřad bude svolný k provedení navrhované úpravy? Diplomant řešení konzultoval s ředitelem místní pobočky a návrhová opatření bude možné zahrnout. Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. Navrhujete zatravněný pás, v jaké šířce byl navrhnut? Uvedl jste, že zaslepujete část odvodnění. Nebylo by vhodnější ponechat odvodnění jako napájení tůní? Návrh byl proveden v šíři 70 m. Diplomant zdůvodnil zaslepení odvodnění a upřesnil řešení. Ing. Karel Hrich, Ph.D. Na snímku č. 6 chybí jeden způsob opatření prováděných na vodní nádrži. Diplomant doplnil zbývající možná opatření, neuvedl je z důvodu omezeného prostoru prezentace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO