Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce je návrh komplexní revitalizace bočního rybníka v katastrálním území Skalička. V rámci revitalizačních opatření je navrženo odbahnění nádrže, opevnění břehů a další úpravy v návaznosti na funkční objekty. Za účelem odběru vody do rybníka je v korytě Hlubockého potoka navržen pevný odběrný objekt a navazující otevřený kanál s mokřady, který nahradí stávající přívodní potrubí. V rámci stabilizace koryta a překonání výškového rozdílu je v korytě potoka navržen balvanitý skluz s vývarem a souvisejícími úpravami. Úvodní část práce je souhrnem poznatků z dané problematiky a jsou zde vysvětleny důležité termíny, historický kontext a popis základních principů. V další části je popsán stávající stav a poměry v zájmovém území. Následuje popis metod a programů, které byly pro tuto práci použity. V návrhové části jsou prezentována vlastní navrhovaná revitalizační opatření. Podstatnou částí práce je také ověření navrhované úpravy v korytě potoka, a to 3D digitálním modelem terénu v Atlas DMT a následnou simulací 1D proudění v HEC-RAS.
The aim of this paper is to propose a comprehensive revitalization of the side pond in the cadastral area of Skalička. As part of revitalization measures, the removal of mud from the pond, fortification of the banks and other modifications in connection with functional structures are proposed. In order to take water into the pond, a concrete diversion structure in the Hlubocky stream bed is designed, connected with pond via open canal with 2 pools, which will substitute the existing supply pipeline. As part of stabilization of the streambed and to overcome height difference, a boulder chute with stilling basin and related modifications are designed. The introductory part is a summary of knowledge from the issue and it explains important terms, historical context and description of basic principles. The next part describes the current situation and conditions in the surveyed locality. The following is a description of the methods and programs that were used for this work. The design part presents the proposed revitalization measures. An essential part of the work is also the varification of the proposed modification in the streambed, using 3D digital terrain model in Atlas DMT and subsequent 1D flow simulation in HEC-RAS.
Description
Citation
MAJKUS, M. Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - předseda, doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Bednář - tajemník, Ing. Petr Janál, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil téma diplomové práce s názvem "Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic". Práce se zaměřuje na revitalizace bočního kopané nádrže, kde dochází k zanášení přítoku, funkční objekty jsou ve špatném stavu a je zde špatná kvalita vody. Návrh revitalizace se dělí do deseti stavebních objektů. Student dále popsal jednotlivé návrhy pomocí výkresů stavebních objektů, modelování nového digitálního modelu terénu a simulaci proudění pomocí softwaru HEC-RAS. Na připomínky a dotazy vedoucího práce student odpověděl. Dotaz oponenta k přesnosti dat dle normy ČSN 75 1400 student uvedl třídy přesnosti a okomentoval odchylky zmíněné v této normě. Student dle stanovených odchylek vypočítal odchylky vztažené k použitým údajům v práci. Na otázky komise k diplomové práci student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO