Studie variant odkanalizování obce Vír

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Většina menších obcí v České republice mají na svém území zastaralý a v některých případech i nefunkční systém odkanalizování intravilánu obce. Dříve budované jednotné systémy jsou v dnešní době nahrazovány oddílným systémem, který odděluje dešťové vody od vod odpadních. Obec Vír má v současné době pouze několik stokových řadů, které jsou následně zaústěny do řeky Svratky. Cílem této diplomové práce je navržení tří variant odkanalizování produkovaných odpadních vod na území obce Vír a jejich následné vyčištění na čistírně odpadních vod. V rámci jednotlivých variant je kombinován gravitační a tlakový systém odkanalizování a také systém čištění odpadních vod za použití mechanicko-biologické ČOV, Domovní ČOV a kontejnerové ČOV. Každá varianta je na závěr ekonomicky zhodnocena.
Most of the municipalities in Czech republic have old or even disfunctional sewage systems for built up communal areas. General combined sewage systems built earlier are being today replaced by solutions separating rain waters and sewage waters. Municipality Vír has currently only few sewage branches that consequently flow into Svratka river. Aim of this Diploma Thesis is to propose 3 solutions for sewage produced in communal areas of Vír municipality and its consequent disposal in sewage treatment plant. Each of three solutions feature combined gravity-driven and pressure systems of sewage lines as well as water treatment in proposed MTB as well as household and container WTP. Each of three variant is economically weighed with proposed budget.
Description
Citation
MACÍK, O. Studie variant odkanalizování obce Vír [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - předseda, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - místopředseda, Ing. Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen, Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Jakým způsobem se navýšily náklady na vybudování záměru v návaznosti na aktuální růst cen? Otázka: Jakým způsobem jste navrhoval sklonové řešení ve stokové síti, nejen vzhledem k topologii terénu? Otázka: Zabýval jste se při zpracování provozními náklady při posuzování jednotlivých variant? Otázka: Na základě jakého kritéria jste se rozhodl pro volbu této varianty? Otázka: Jakým způsobem mohou ovlivnit jednotlivé varianty životní prostředí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO